ı
  SINAV YÖNETMELİĞİ
 
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği
 
 

(Resmi Gazete Yayın Tarih ve Sayısı: 25.08.2004/25564)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 ? Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında bir kadroya ilk defa, açıktan veya naklen atanacaklar için açılacak sınavları, sınav konularını, sınav kurullarının kuruluş ve çalışma usulleri ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 ? Bu Yönetmelik, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile görevde yükselme suretiyle atanacaklar hariç, Diyanet İşleri Başkanlığında ilk defa Devlet memuru olarak atanmak üzere yeterlik belgesi alacak olan stajyer vaiz, stajyer Kur?an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyımlar ile yeniden atanacaklar ve halen görevde olup görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 ? Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 ? Bu Yönetmelikte geçen:

a) Başkanlık; Diyanet İşleri Başkanlığını,

b) Başkan; Diyanet İşleri Başkanını,

c) Taşra teşkilatı; Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülükleri ile eğitim merkezi müdürlüklerini,

d) Cami görevlileri; imam-hatip ve müezzin-kayyımları,

e) Sınav; ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar ile yeniden atanacaklar ve halen görevde olup görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler için düzenlenecek yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı sınavları,

f) Yeterlik sınavı; bir kadroya atanabilmek için müracaat edenlerin sayısının boş kadro sayısı kadar veya boş kadro sayısından az olması halinde yapılacak yeterliği tespit sınavını,

g) Yarışma sınavı; bir kadroya atanabilmek için müracaat edenlerin sayısının boş kadro sayısından fazla olması halinde yapılacak yeterlik ve önceliği tespit sınavını,

h) Sözlü sınav; bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgilerini ölçmek, atanacağı görevin özelliğine göre davranışlarını, konuşma tarzını ve genel durumunu değerlendirmek maksadı ile sözlü olarak yapılan sınavları,

ı) Uygulamalı sınav; bir kadroya atanmak isteyenlerin bilgi ve becerilerinin ölçülmesi maksadıyla yapılan sınavları,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınavlara Dair Genel Esaslar

Temel esaslar

Madde 5 ? Sınavlara dair temel esaslar şunlardır:

a) Başkanlıktaki kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanmak isteyenler Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve bu Yönetmelik esaslarına göre sınava tabi tutulurlar.

b) Halen Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunanlar ile sabık görevlilerden, görevde yükselme kapsamında olmayan bir göreve atanmak isteyenler, sadece Başkanlıkça yapılacak olan ve atanacağı kadro ile ilgili şartlar arasında yer alan sınavlara katılırlar, bunlar için başka sınav yapılmaz.

c) Sınavlar, atama yapılacak kadro ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde öngörülen şartlar göz önünde tutularak düzenlenir.

d) Sınavlarda gizlilik esastır.

e) Sınav sonuçları ilgili sınav kurulunca değerlendirilir.

f) Sınav sonuçları müteakip sınav tarihine kadar geçerlidir. Ancak, stajyer vaizlik, stajyer Kur?an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık için Başkanlıkça yapılan sınavı kazananlara verilen yeterlilik belgeleri beş yıl süre ile, sınav sonucu atama yapıldığı sırada askerde bulunanlar için bu sınavlar, terhis belgelerinin alınmasını takip eden otuz gün sonuna kadar geçerlidir.

Açılacak sınavlar ve sınavları açacak makamlar

Madde 6 ? Başkanlıktaki kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik esaslarına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan kamu personeli seçme sınavı (KPSS) sonucuna göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yerleştirileceklerden stajyer vaizlik, stajyer Kur?an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık kadrolarına atanacakların, Başkanlıkça belirlenecek yer ve zamanlarda, Başkanlıkça yaptırılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucu verilecek yeterlik belgesini almış olmaları şarttır.

Halen Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunanlar ile sabık görevlilerden, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sınav şartı bulunan kadrolara atanacaklar için, ihtiyaca göre Başkanlıkça uygun görülen yer ve zamanlarda sınav açılabilir.

Başkanlık taşra teşkilatına tahsis edilmiş bulunan şoför ve yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara naklen atanacaklar için ihtiyaca göre, valilik ve kaymakamlıklarca uygun görülecek zamanlarda sınav yapılır.

Yer değiştirmek veya daha önce görevli olup yeniden atanmak isteyen cami görevlileri için müftülüklerce gerekli görüldüğünde her ayın ilk salı günü yarışma sınavı yapılır. Ancak boşalan cami görevliliği kadrolarına tek istekli çıkması halinde isteklinin yer değiştirme suretiyle sınavsız ataması yapılabilir.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığı ile stajyer vaizlik, stajyer Kur?an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık kadrolarına atanacaklar için yapılacak yeterlik belgesi sınavları, gerekli görülmesi halinde Başkanlıkça yazılı olarak da yapılabilir.

Sınavların ilanı

Madde 7 ? Başkanlıktaki kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için yapılacak sınavlara ilişkin duyurular Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır.

Halen görevde olanlardan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde sınav şartı bulunan kadrolara yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunanlar için yapılacak sınavlar ve bu sınavlar sonucu atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce, sınav Başkanlık merkezinde yapılacaksa, Başkanlıkça; taşrada yapılacaksa, valilik veya kaymakamlıklarca uygun görülecek yerlerde ve uygun görülecek vasıtalarla ilân edilir.

Sınava gireceklerde aranan şartlar ilanda belirtilir.

İlk defa stajyer vaizlik, stajyer Kur?an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık kadrolarına atanacaklar için yeterlilik belgesi verilmesi ile ilgili sınavlar, Başkanlıkça belirlenecek yer ve zamanlarda açılır.

Cami görevliliği için yapılacak yarışma sınavları da, sınav tarihinden önce on beş gün süre ile ilgili müftülükte yazılı duyuru yapılmak suretiyle ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavların Uygulanmasına Dair Esaslar

Müracaat

Madde 8 ? Sınava girmek isteyenlerin, ilanı yapan merciden temin edecekleri iş talep formunu, gerçeğe uygun olarak doldurup, son bir yıl içinde çekilmiş vesikalık bir adet fotoğrafla birlikte en son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen yere vermeleri yeterlidir.

Müracaatlarda ilgilinin iş talep formundaki beyanı esas olup başka belge istenmez.

Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

İş talep formlarının incelenmesi

Madde 9 ? İş talep formları, müracaat süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde formları alan birimce sınava girebilmek için gerekli şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenir. Gerekli şartları taşıyanlara fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. İş talep formundaki soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar ile şartları taşımadığı tespit edilenlere sınava giriş belgesi verilmez ve durum kendilerine bildirilir.

Sınav kurullarının kuruluş ve görevleri

Madde 10 ? Başkanlıkça açılan sınavlarda sınavı yapacak kurul veya kurullar Personel Dairesi Başkanının teklifi ve Başkanın onayı ile Başkanın görevlendireceği kişinin başkanlığında, Personel Dairesi Başkanlığı temsilcisinin de bulunduğu beş kişiden teşkil olunur.

Müftülüklerce açılan sınavlar müftülük değerlendirme ve sınav kurullarınca yapılır. Bu kurullar ilgili müftünün başkanlığında müftü yardımcısı, öğretmen, vaiz, müdür, murakıp, uzman, Kur?an kursu öğreticisi ve imam-hatip olarak görev yapanlar arasından müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile başkan dâhil üç asil ve iki yedek üyeden teşkil olunur ve devamlılık arz eder.

Eğitim merkezlerince açılan sınavları yapacak olan kurul, eğitim merkezi müdürünün başkanlığında, eğitim merkezindeki öğretmen ve uzmanlar arasından eğitim merkezi müdürünün teklifi ve mülki amirin onayı ile başkan dâhil üç asil ve iki yedek üyeden teşkil olunur.

Sınav kurullarına gerektiğinde atama yapılacak kadronun özelliğine göre başka kuruluşlardan da bir üye alınabilir.

Sınav kurullarında görevlendirilenlerin öğrenim seviyeleri, sınava gireceklerin öğrenim seviyelerinden aşağı olamaz.

Sınavlara, sınav kurullarının başkan ve üyelerinin eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katılacağının anlaşılması halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav kurulları, sınavları düzenli bir şekilde yapmak, sınav sonuçlarını değerlendirmek ve buna göre bir başarı listesi düzenlemek, gerektiğinde itirazları inceleyip sonuçlandırmak ve yer değiştirmeleri gerekenlerin durumlarını görüşerek karara bağlamakla görevlidir.

Sınav konuları ve sorular

Madde 11 ? Bu Yönetmeliğe göre yapılacak;

1) Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı, bayanlar için açılan il müftü yardımcılığı, vaizlik ve eğitim merkezi öğretmenliği sınavına girenlere;

a) Kur?an-ı Kerim,

b) Arapça,

c) Tefsir,

d) Hadis,

e) Kelam,

f) Fıkıh,

g) Dinî ve meslekî genel kültür,

h) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat,

ı) Hitabet.

2) Murakıplık sınavına girenlere;

a) Kur?an-ı Kerim,

b) Akaid,

c) Fıkıh (İbadet konuları),

d) Dinî ve meslekî genel kültür,

e) Başkanlık, Devlet memurları ve soruşturma usulü ile ilgili mevzuat.

3) Kur?an kursu öğreticiliği ve imam-hatiplik sınavına girenlere;

a) Kur?an-ı Kerim,

b) Akaid,

c) Fıkıh (ibadet konuları),

d) Siyer ve ahlâk,

e) Hitabet.

4) Müezzin-kayyımlık sınavına girenlere;

a) Kur?an-ı Kerim,

b) Akaid,

c) Fıkıh (ibadet konuları),

d) Ezan ve ikamet,

Konularında sorular sorulur.

Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan kadrolara atanmak için yapılacak sınavlarda, atanacağı kadronun gerektirdiği tahsil şartına uygun olmak üzere sınav kurulunca yukarıdaki konulardan sorular sorulur.

Kur?an-ı Kerim, hitabet, ezan ve ikamet ile atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgi ve beceri konularından sözlü ve uygulamalı; diğerlerinden ise sözlü sınav yapılır.

Kur?an-ı Kerim ile ezan ve ikamet sınavında, sınava girenin okuyuşu, eda ve sadası, nazarî ve uygulamalı tecvit bilgisi değerlendirilir. Ayrıca, atanacağı görevin gerektirdiği miktarda Kur?an-ı Kerim?den ezberinin bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Tabip ve diş tabipleri hariç sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanacaklar için yapılan sözlü ve uygulamalı sınavlara girenlere branşları ile ilgili konulardan sorular sorulur ve uygulama yaptırılır.

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, santral memurluğu, daktilograf ve şoför kadrolarına atanacaklar için yapılan uygulamalı sınavlara girenlere branşları ile ilgili uygulama yaptırılır.

Prodüktör, film yapımcısı, spiker, kameraman ve grafiker kadrolarına atanacaklara meslekleri ile ilgili sorular sorulur.

Aynı görev için sınava girenlere, farklı öğrenim seviyesinde de olsalar, görevin gerektirdiği seviyede sorular sorulur.

Sınavların yürütülmesi

Madde 12 ? Sınava giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan yer ve saatte başlar.

Sınavların sorumluluğu sınavı yapan kurula aittir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden sınav kurulu başkanı sorumludur.

Tutanaklar

Madde 13 ? Sınav başlarken, sınavın başlama saatini belirten bir tutanak düzenlenir.

Sınavın bitiminde, bitiş saatini ve sınava girenlerin sayısını gösteren bir tutanak daha düzenlenerek sınavı yapan kurul üyelerince imzalanır.

Değerlendirme

Madde 14 ? Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, sınav kurulu tarafından şu esaslara göre yapılır.

Yazılı ve sözlü sınav ile uygulamalı sınav ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılmak için her birinden en az 70 puan alınması şarttır.

Uygulamalı sınav ile sözlü sınav birlikte yapılır.

Sınavlara katılanların nihai puanları, yukarıdaki esaslara göre sınav kurulu üyelerinin her birinin sözlü sınav ile uygulamalı sınavda ayrı ayrı verdikleri puanlar ve/veya yazılı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir. Ortalama alınırken yarım ve daha yukarı kesirler tam sayıya tamamlanır, yarımdan az olan kesirler dikkate alınmaz.

Başarı listesi

Madde 15 ? Sınav kurulunca, değerlendirme sonuçları en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konulur ve bir başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamada, puanların eşit olması halinde meslekî bilgiler puanı fazla olanlara, bunun da eşit olması halinde son üç yıllık sicil notu ortalaması yüksek olanlara öncelik verilir.

İlanda yer alan boş kadro sayısı kadar asıl, başarılı olan diğerleri de yedek olarak sınavı kazanmış olurlar. Hazırlanan bu liste sınav kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve sınavı açan makama teslim edilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar

Madde 16 ? Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucunda kazananlardan iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere sınavı açan makamca o yer Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav sonuçlarının duyurulması

Madde 17 ? Sınav sonuçları sınavı açan makam tarafından sınavın bitim tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde ilan edilir ve sınava katılanlara bir yazı ile bildirilir.

Sınavı kazananlardan ataması yapılacakların, tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde, gerekli belgelerle sınavı açan makama müracaat etmeleri istenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

Madde 18 ? Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler, itirazlar, sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile sınavı açan makama yapılır.

Bu itirazlar, sınav kurulu veya sınavı açan makamca kurulacak bir komisyon tarafından en geç on gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bir yazı ile bildirilir.

Sınavı kazananların atanması

Madde 19 ? Sınavı kazananlardan bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen süre içinde müracaat edenlerin atamaları başarı listesindeki sıralamaya göre yapılır.

Müteakip sınav tarihine kadar ilanı yapılan kadrolara asıl olarak kazananlardan atanamayanların yerine başarı listesindeki sıralamaya göre yedek olarak kazanmış olanlardan atama yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

Madde 20 ? Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında muhafaza edilir. Bunun dışında kalanların sınavla ilgili belgeleri Başkanlık, müftülük veya eğitim merkezi müdürlüğü arşivlerinde müteakip sınav tarihine kadar saklanır.

Muvafakat alınması

Madde 21 ? Görevli bulundukları il veya ilçe dışındaki boş kadrolara atanmak isteyenler bağlı bulundukları müftülükten muvafakat almak zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kazanılmış haklar

Madde 22 ? Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılan sınavlarda başarı gösterenlerin hakları, bu Yönetmelikteki esaslara göre yapılacak sınavlara kadar geçerlidir.

Yurt dışı geçici görevlendirmelerle ilgili sınavlar

Madde 23 ? Yurt dışında geçici süre ile görevlendirilecek personelin seçimi için yapılacak sınavların usul ve esasları ile diğer hususlar Başkanlıkça çıkarılacak Yönerge ile düzenlenir.

Yürürlük

Madde 24 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


Kaynak
www.diyanet-sen.org.tr

 
  DİYANET-SEN KÜTAHYA ŞUBESİ <----------> Bugüne kadar Sayfamızda 29289 ziyaretçi (46072 klik) vardı. <----------> TEŞEKKÜRLER SENDİKACILIK BİZİM İŞİMİZ--ÇÜNKÜ DİYANET-SEN; SENDİKACILIKTA BİR MARKADIR.

 
 
DİYANET-SEN KÜTAHYA ŞUBESİ ADRES: ALİPAŞA MAHALLESİ, UYGUN SOKAK. KOCAİSMAİLOĞLU APARTMANI. ( DOMANİÇLER PETROLÜ ARKASI ) KÜTAHYA - TELEFON-FAX: 0274 223 63 03
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol