ı
  GOREVDE YUKSELME
 
Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği
 
 

(Resmi Gazete Yayın Tarih ve Sayısı: 25.08.2004/25564)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 ? Bu Yönetmeliğin amacı, hizmet gerekleri ve liyakat ilkeleri esas alınarak Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 ? Bu Yönetmelik, 5 inci maddede görev grupları itibariyle zikredilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklar hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 ? Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 ? Bu Yönetmelikte geçen:

a) Başkanlık; Diyanet İşleri Başkanlığını,

b) Başkan; Diyanet İşleri Başkanını,

c) Taşra teşkilatı; Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülükleri ile eğitim merkezi müdürlüklerini,

d) Görevde yükselme eğitimi; görevde yükselme ile ilgili olarak Başkanlıkça görevin özelliğine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

e) Görevde yükselme sınavı; görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Başkanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak olan yazılı sınavı,

f) Görev grupları; benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

g) Görev unvanı; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen unvanları,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev Grupları ve Görevde Yükselmeye Dair Esaslar

Görev grupları

Madde 5 ? Bu Yönetmeliğe tabi Başkanlık personeli; Yönetim, Araştırma ve Planlama, Teknik, Bilgi İşlem, Koruma ve Güvenlik ve Diğer Personel Grubu olmak üzere altı ana görev grubuna, ana görev grupları da kendi içinde alt görev gruplarına ayrılmıştır.

A-Yönetim Grubu;

a) İlçe müftüsü,

b) Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Kur?an Kursları Müdürü, Yayınevi Satış Müdürü,

c) Şef, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı.

B-Araştırma ve Planlama Grubu;

APK uzmanı, vakit hesaplama uzmanı, eğitim uzmanı, din hizmetleri uzmanı, araştırmacı.

C-Teknik Hizmet Grubu;

a) Tekniker,

b) Teknisyen, teknik ressam.

D-Bilgi İşlem Grubu;

a) Çözümleyici,

b) Programcı,

c) Bilgisayar İşletmeni.

E-Koruma ve Güvenlik Grubu;

Koruma ve güvenlik amiri.

F-Diğer Personel Grubu;

Musahhih.

Bu Yönetmelik kapsamına giren kadrolara atanacaklarda aranan genel ve özel şartlar

Madde 6 ? Bu Yönetmelikte yer alan kadrolara atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartlar ile atanmalarında dinî öğrenim yapmış olma niteliği arananlar için bu genel şartlar yanında "itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu" şeklinde ortak bir nitelik şartı da aranır.

Ayrıca;

1) İlçe müftüsü olarak atanabilmek için;

a) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu başarı ile bitirmiş olmak, (doktora yapmış olanlarda bu şart aranmaz)

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında toplam beş yıl görev yapmış ve bu sürenin en az iki yılını Başkanlık teşkilatında geçirmiş olmak,

d) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

2) Döner sermaye işletme müdür yardımcısı olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Şeflik veya üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl görev yapmış olmak,

c) Başkanlık teşkilatında iki yıl görev yapmış olmak,

d) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

3) Şube müdürü olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

Ancak, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıklarına bağlı şube müdürlerinin ve Protokol Şubesi Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürü, Vakit Hesaplama Şubesi Müdürü, Sesli ve Görüntülü Yayınlar Şubesi Müdürü, Süreli Yayınlar Şubesi Müdürü, Kadro Şubesi Müdürü, Sicil Şubesi Müdürü, Personel Evrak ve Tahsis Şubesi Müdürü, Terfi ve İntibak Şubesi Müdürü, Personel Sistemlerini Geliştirme Şubesi Müdürü ve Yayınevi Satış Müdürü olarak atanacakların dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmaları yeterlidir.

Kur?an Kursu Müdürlüğü için hafızlık tercih sebebidir.

b) Başkanlık teşkilatında şeflik veya üstü sayılan görevlerde fiilen toplam üç yıl görev yapmış olmak,

c) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

4) Şef, ayniyat saymanı ve teberrukat saymanı olarak atanabilmek için;

a) Yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Büro hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış olmak,

c) Başkanlık teşkilatında iki yıl görev yapmış olmak,

d) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

5) APK uzmanı, vakit hesaplama uzmanı, eğitim uzmanı ve araştırmacı olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Şeflik veya üstü sayılan görevlerde toplam üç yıl görev yapmış olmak.

Ancak, doktora yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

c) Başkanlık teşkilatında iki yıl görev yapmış olmak,

d) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

6) Din hizmetleri uzmanı olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Bayan olmak,

c) Yüksek öğrenimden sonra Başkanlık teşkilatında Kur?an kursu öğreticiliği veya üstü sayılan görevlerde veya din öğretimi yapan müesseselerin meslekî öğretim elemanlığı veya meslek dersleri öğretmenliğinde veya ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi öğretmenliğinde toplam en az üç yıl çalışmış olmak veya ilahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak,

d) Başkanlık teşkilatında iki yıl görev yapmış olmak,

e) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

7) Tekniker, teknisyen ve teknik ressam olarak atanabilmek için;

a) Mesleği ile ilgili öğrenim mezunu olmak,

b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

8-Çözümleyici olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak, 

b. Milli Eğitim Bakanlığı?ndan onaylı bilgisayar analist programcısı sertifikası sahibi olmak,

c) Programcı kadrosunda iki yıl çalışmış olmak,

d) Başkanlık teşkilatında iki yıl görev yapmış olmak,

e) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

9) Programcı olarak atanabilmek için;

a) Yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Milli Eğitim Bakanlığı?ndan onaylı bilgisayar programcısı sertifikası sahibi olmak,

c) Bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında toplam iki yıl çalışmış olmak,

d) Başkanlık teşkilatında iki yıl görev yapmış olmak,

e) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

10) Bilgisayar işletmeni olarak atanabilmek için;

a) Yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda üç yıl çalışmış olmak,

c) Başkanlık teşkilatında iki yıl görev yapmış olmak,

d) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

11) Koruma ve güvenlik amiri olarak atanabilmek için;

a) Yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Başkanlıkta en az üç yıllık koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

c) 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

d) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

12) Musahhih olarak atanabilmek için;

a) Yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Başkanlık teşkilatında iki yıl görev yapmış olmak,

c) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme eğitimi

Madde 7 ? Görevde yükselme eğitimine alınanlar, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ortak ders konularından en az otuz, günde en fazla yedi saat; (g) bendindeki konulardan en az kırk beş saat olmak üzere toplam yetmiş beş saat olarak düzenlenecek olan görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları şarttır. Bu eğitimi tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Görevde yükselme eğitimi sonucu atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi belirtilerek Başkanlık teşkilatındaki personele eğitim tarihinden en az otuz gün önce, eğitimin yeri ve zamanı ise, eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce bildirilir.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personelin, aynı ve benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

Görevde yükselme eğitimine alınma

Madde 8 ? Görevde yükselme eğitimine alınacaklar, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Bu eğitime alınacakların tespiti için yapılacak ilan üzerine, ilanda belirtilen tarihe kadar müracaat edenlerin sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde, Ek-1?deki değerlendirme formuna göre yapılacak puanlamada en fazla puan alandan başlamak üzere boş kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. En son alınacak kişinin puanı ile eşit puanda olanların tamamı, boş kadronun iki katından fazla olsa bile eğitime alınırlar. Boş kadro sayısının iki katından az istekli bulunması halinde ise, bütün isteklilerin eğitime katılması sağlanır.

Eğitim sonu yapılan sınavın sonuçları, sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Görevde yükselme eğitiminin konuları

Madde 9 ? Görevde yükselme eğitiminin konuları şunlardır:

a) T.C. Anayasası,

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

g) Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

Görevde yükselme eğitimi için hazırlanacak programlarda, yukarıdaki (g) bendinde belirtilen konuların ağırlığı yüzde altmıştır.

Yapılacak sınavlarda da bu ağırlıklara göre sorular hazırlanır. Değerlendirme yüz tam puan üzerinden yapılır. Meslekî konularda en az kırk puan almak şartıyla yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Görevde yükselme sınavı

Madde 10 ? Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için Başkanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınavda başarılı olmaları şarttır.

Sınavı kazananların başarı notunun aynı olması halinde, ataması yapılacak personel, (Ek?1) formdaki puanlama esas alınarak tespit edilir.

Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Sınavda aranan şartları taşımadıkları halde sınava girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Atamaları yapılanlardan, geçerli mazeretleri olmadan süresi içinde göreve başlamayanların veya atama işleminden vazgeçenlerin atamaları ve sınavın bunlarla ilgili sonuçları iptal edilir ve bu durumda olanlar, bundan sonra aynı görev için açılacak görevde yükselme sınavlarından ilk ikisine katılamazlar.

Sınav kurulu

Madde 11 ? Görevde yükselme eğitimi ile ilgili işlemleri yürütmek üzere Başkanlıkta "Görevde Yükselme Sınav Kurulu" teşkil edilir. Sınav kurulu, Başkanın görevlendireceği kişinin başkanlığında, Personel Dairesi Başkanlığı ile Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı temsilcileri ve Başkanlıkça uygun görülecek iki kişi olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca her üyenin yedeği de tespit edilir.

Görevde yükselme sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Görevde yükselme sınav kurulu, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

Sınavlara görevde yükselme sınav kurulunun başkan ve üyelerinin eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katılacağının anlaşılması halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Görevde yükselme sınav kurulu, Başkanlıkça yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav sonuçlarına itiraz

Madde 12 ? Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar ilan tarihinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile Personel Dairesi Başkanlığına yapılır.

İtirazlar, ilgili Sınav Kurulunca değerlendirilerek sonuç ilgiliye bir yazı ile bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

Madde 13 ? Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

a) Her ana görev grubunun alt görev gruplarında yer alan kadrolardan üst, alt gruptan aynı ana grubunun diğer alt gruplarına geçişler ile alt gruplarda yer alan kadrolardaki yatay geçişlerde atanacağı kadronun niteliklerini taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitim ve sınavı uygulanmaz.

b) Görevde yükselmeye tabi kadrolar ile tabi olmayan kadrolardan eşdeğer olanların birbirine geçişleri ile alt görevlere geçişlerde atanacağı kadronun niteliklerini taşımak kaydıyla sınav yapılmaz.

Naklen geçişler

Madde 14 ? Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar aynı unvanlara atanacağı kadronun niteliklerini taşımak kaydıyla sınavsız atanabilirler.

Özürlülerin eğitim ve sınavları

Madde 15 ? Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

Madde 16 ? 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmeliğin yürürlük tarihinde veya daha önce görevde olanlar

Madde 17 ? Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

18/04/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar, diğer özel şartlara sahip oldukları takdirde kendi branşı ile ilgili dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

Hüküm bulunmayan haller

Madde 18 ? Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 19 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.


Kaynak
www.diyanet-sen.org.tr

 
  DİYANET-SEN KÜTAHYA ŞUBESİ <----------> Bugüne kadar Sayfamızda 29289 ziyaretçi (46055 klik) vardı. <----------> TEŞEKKÜRLER SENDİKACILIK BİZİM İŞİMİZ--ÇÜNKÜ DİYANET-SEN; SENDİKACILIKTA BİR MARKADIR.

 
 
DİYANET-SEN KÜTAHYA ŞUBESİ ADRES: ALİPAŞA MAHALLESİ, UYGUN SOKAK. KOCAİSMAİLOĞLU APARTMANI. ( DOMANİÇLER PETROLÜ ARKASI ) KÜTAHYA - TELEFON-FAX: 0274 223 63 03
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol