ı
  ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖN.
 
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
 
 

(Resmi Gazete Yayın Tarih ve Sayısı: 25.08.2004/25564)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç Madde 1 ? Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında bir kadroya açıktan veya naklen atanacakların niteliklerini belirlemek, atama ve nakillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 ? Bu Yönetmelik, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar ile yeniden atanacaklar ve halen görevde olup görevini veya görev yerini değiştirmek isteyenler hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 ? Bu Yönetmelik, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (B) bendinin 2 numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 ? Bu Yönetmelikte geçen:

a) Başkanlık; Diyanet İşleri Başkanlığını,

b) Başkan; Diyanet İşleri Başkanını,

c) Taşra teşkilatı; Diyanet İşleri Başkanlığı il ve ilçe müftülükleri ile doğrudan Başkanlığa bağlı eğitim merkezi müdürlüklerini,

d) Aday memur; ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan sınavı kazanarak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere atananları,

e) Staj; bu Yönetmelikte stajyerlik şartı getirilen kadrolara atanacaklara görevleriyle ilgili olarak yapılan en az altı ay, en fazla bir yıl süren uygulamalı eğitimi,

f) İhtisas kursu; Başkanlıkça yürütülen hizmetler için nitelikli eleman yetiştirmek maksadıyla, dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları için en az iki yıl süreli olarak açılan hizmet içi eğitim kursunu,

g) Yeterlik belgesi; Başkanlıktaki stajyer vaizlik, stajyer Kur?an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık kadrolarına ilk defa atanacaklara, Başkanlıkça yaptırılacak sözlü ve uygulamalı sınav ile mülâkat sonucu verilecek belgeyi,

h) Cami görevlileri; imam-hatip ve müezzin-kayyımları,

ı) Gruplandırma; illerin Ek 1 sayılı listede belirtilen şekilde gruplandırılmasını,

j) Sınıflandırma; ilçelerin Ek 2 sayılı listede belirtilen şekilde sınıflandırılmasını,

k) Eşdeğer kadrolar; bu Yönetmelik kapsamındaki personelden ilçe müftüsü ve daha alt düzeyde bulunan kadroların benzer ve eşit düzeyde olanları,

l) Kademeler; eşdeğer olan kadroların toplandığı basamakları,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel ve Özel Şartlar

Bu Yönetmelik kapsamına giren kadrolara atanacaklarda aranan genel ve özel şartlar

Madde 5 ? Bu Yönetmelikte yer alan kadrolara atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartlar ile atanmalarında dinî öğrenim yapmış olma niteliği arananlar için bu genel şartlar yanında "itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu" şeklinde ortak bir nitelik şartı da aranır.

Ayrıca;

1) Başkan olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Başkanlık teşkilatında müftülük veya üstü sayılan görevlerde veya İlahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak toplam on yıl çalışmış olmak,

c) Kırk yaşını tamamlamış olmak.

2) Başkan Yardımcısı olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Başkanlık teşkilatında en az beş yılını müftülük veya üstü sayılan görevlerde geçirmiş olmak kaydıyla vaizlik veya üstü sayılan görevlerde on yıl veya İlahiyat fakültelerinde beş yıl öğretim üyeliği yapmış olmak kaydıyla toplam on yıl görev yapmış olmak.

3) Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak atanabilmek için, ilgili mevzuat hükümlerine göre seçilmiş olmak.

4) Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Hafız olmak, (Aşere, takrib ve tayyibe kursunu bitirmiş olmak tercih sebebidir.)

c) Başkanlık teşkilatında şube müdürü, vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl görev yapmış olmak.

5) Mushafları İnceleme Kurulu üyesi olarak atanabilmek için;

a) Dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Hafız olmak,

c) Aşere, takrib ve tayyibe kursunu bitirmiş veya Tefsir (kıraat) alanında doktora yapmış olmak,

d) Başkanlık teşkilatında üç yıl görev yapmış olmak,

e) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.

6) Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak atanabilmek için; Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde öngörülen şartları taşımak.

7) I inci Hukuk Müşaviri ve hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;

a) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

b) I inci Hukuk Müşavirliği için, üç yılı Başkanlık teşkilatında olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hukuk müşavirliği yapmış olmak; hukuk müşavirliği için, mesleğiyle ilgili görevlerde veya hukuk müşavirliği büro hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış olmak.

Daire Başkanı olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

Ancak Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak atanacakların dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmaları yeterlidir.

b) Başkanlık teşkilatında üç yılı ilçe müftüsü veya Başkanlık merkezinde şube müdürü veya üstü sayılan görevlerde geçmek şartıyla toplam on yıl görev yapmış olmak.

Ancak, İlahiyat fakültelerinde üç yılı öğretim üyeliğinde geçmiş olmak şartıyla öğretim elemanı olarak toplam on yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

9) Başkanlık Vaizi olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Başkanlık teşkilatında vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl görev yapmış olmak.

10) Savunma Uzmanı ve Sivil Savunma Uzmanı olarak atanabilmek için, özel mevzuatında belirtilen şartları taşımak.

11) Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Şube müdürü, döner sermaye işletme müdür yardımcısı veya üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl görev yapmış olmak,

c) Başkanlık teşkilatında üç yıl görev yapmış olmak,

d) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

12) Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Dinî yüksek öğrenimden sonra Başkanlığın çeşitli kademelerinde, din öğretimi yapan müesseselerin meslekî öğretim elemanlığı veya meslek dersleri öğretmenliğinde veya ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi öğretmenliğinde toplam en az beş yıl çalışmış olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,

c) Yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

13) Baştabip olarak atanabilmek için;

a) Tıp Fakültesi mezunu olmak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında doktor olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

14) Mütercim olarak atanabilmek için;

a) Yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kamu personeli için yapılan yabancı dil sınavlarında en az (B) seviyesinde belge almış olmak,

c) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.

15) Kütüphaneci olarak atanabilmek için;

a) Mesleği ile ilgili yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.

16) Prodüktör, film yapımcısı, spiker ve kameraman olarak atanabilmek için;

a) Meslekleri ile ilgili yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Mesleğinde en az iki yıl görev yapmış olmak,

c) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.

17) Memur, mutemet, sekreter, ambar memuru ve satınalma memuru olarak atanabilmek için;

a) İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

b) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,

c) En az üç yıl imam-hatiplik yapmış olmak.

18) Santral memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için;

a) İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

b) Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olmak.

19) Baştabip dışındaki sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için;

a) Mesleği ile ilgili öğrenim mezunu olmak,

b) Yapılacak sözlü ve uygulama sınavında başarılı olmak,

20) Şoför olarak atanabilmek için;

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

c) Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olmak,

21) Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için;

a) İlköğretim mezunu olmak,

Başvuranlar arasında ilköğretim mezunu bulunmadığı takdirde ilkokul mezunu olmak,

b) Kalorifercilik, teknisyen yardımcılığı ve aşçılık için bonservis veya Milli Eğitim Bakanlığı?ndan onaylı sertifika sahibi olmak.

22) İl müftüsü olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Başkanlık teşkilatında, en az beş yılını ilçe müftüsü, il müftü yardımcısı veya eğitim merkezi müdürü olarak geçirmiş olmak kaydı ile vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam on yıl görev yapmış olmak.

Ancak, İlahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak on yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

23) İl müftü yardımcısı olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Vaizlik ve üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl görev yapmış ve bu sürenin en az üç yılını ilçe müftüsü veya eğitim merkezi öğretmeni olarak geçirmiş olmak.

Ancak bayanlardan Başkanlık teşkilatında Kur?an kursu öğreticiliği veya üstü sayılan görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde öğretim elemanı olarak beş yıl görev yapmış olanlarda, yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak kaydı ile bu şart aranmaz.

24) Eğitim merkezi müdürü olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Başkanlık teşkilatında vaizlik, eğitim merkezi öğretmenliği veya üstü sayılan görevlerde toplam beş yıl çalışmış olmak.

Ancak, İlahiyat fakültelerinde öğretim elemanı olarak on yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

25) Eğitim merkezi öğretmeni olarak atanabilmek için;

Eğitim merkezi öğretmenliğinde stajyerliği kaldırılmış olmak.

26) Stajyer eğitim merkezi öğretmeni olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

Ancak, yüksek öğrenim mezunu olup, Başkanlıkça açılan aşere, takrib ve tayyibe kursunu başarı ile bitirenlerden memuriyet müktesebi olanlar eğitim merkezlerine Kur?an-ı Kerim derslerini okutmak üzere stajyer öğretmen olarak atanabilirler.

Ayrıca, Başkanlıkça açılan ihtisas kursunu veya aşere, takrib ve tayyibe kursunu başarı ile bitirenlerden öğretmenliğe yeterliliği öğretmenler kurulunca belirtilmiş olanlar ile ilahiyat alanında doktora yapmış ve memuriyet müktesebi olanlar sözlü sınavla stajyer öğretmen olarak atanabilirler.

b) Yapılan sözlü sınavda başarılı olmak.

27) İl vaizi olarak atanabilmek için;

Cezaevi vaizliğinde veya ilçede vaiz olarak toplam en az üç yıl çalışmış olmak.

28) İlçe veya cezaevi vaizliğine atanabilmek için;

Vaizlikte stajyerliği kaldırılmış bulunmak veya ihtisas kursunu başarıyla bitirmiş olmak.

Ancak, dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olup, ilahiyat alanında doktora yapmış olanlardan halen Başkanlıkta görevli olanlar sözlü sınavla ilçe veya cezaevi vaizliğine atanabilirler.

29) Stajyer vaiz olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Yapılacak stajyer vaizlik yeterlik belgesi sınavında başarılı olmak.

30) Murakıp olarak atanabilmek için;

a) Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.

31) Kur?an kursu öğreticisi olarak atanabilmek için;

Kur?an kursu öğreticiliğinde stajyerliği kaldırılmış olmak.

Ancak, Başkanlıkça açılan aşere, takrib ve tayyibe kursunu başarı ile bitirenlerden memuriyet müktesebi olanlar en az imam-hatip lisesi mezunu olmak şartıyla Kur?an kursu öğreticiliğine yeterlik belgesi aranmaksızın sınavsız atanabilirler.

32) Stajyer Kur?an kursu öğreticisi olarak atanabilmek için;

a) En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

b) Yapılacak stajyer Kur?an kursu öğreticiliği yeterlik belgesi sınavında başarılı olmak.

33) İmam-hatip olarak atanabilmek için;

a) En az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,

b) İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,

c) Yapılacak imam-hatiplik yeterlik belgesi sınavında başarılı olmak.

34) Müezzin-kayyım olarak atanabilmek için;

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Hafız olmak.

Ancak, imam-hatip lisesi mezunları için hafız olma şartı aranmaz.

c) Yapılacak müezzin-kayyımlık yeterlik belgesi sınavında başarılı olmak.

35) Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Çözümleyici, Programcı, APK Uzmanı, Vakit Hesaplama Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Araştırmacı, Din Hizmetleri Uzmanı, Şef, Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Koruma ve Güvenlik Amiri, Musahhih, Bilgisayar İşletmeni ve İlçe Müftüsü olarak atanabilmek için; Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği?nin 6 ncı maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.

Bu maddede belirtilenlerin dışında kalan kadrolara atanabilmek için, atanacağı kadro için gerekli tahsil şartını taşımak ve yapılacak sınavı kazanmış bulunmak,

Bu maddede belirtilen görev ve unvanlardan üç yıl veya daha fazla hizmet şartı bulunanlara atama yapılabilmesi için, son sicil notu olumlu olmak ve son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş puandan aşağı olmamak,

Gerekir.

Bu maddede geçen belirli süre görev yapmış veya çalışmış olma şartından maksat, o görevin fiilen yapılmış olmasıdır.

İstenen belgeler

Madde 6 ? Başkanlık teşkilatına ilk defa Devlet memuru olarak ataması yapılacakların, atanacağı görevin niteliklerini taşıması halinde aşağıdaki belgeler istenir.

a) Nüfus hüviyet cüzdanı sureti,

b) Öğrenim durumlarını gösterir diploma asılları veya tasdikli örnekleri, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilen ve daha sonra diploma örnekleriyle değiştirilecek belgeler,

Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesiyle birlikte diplomalarının tasdikli örnekleri,

c) KPSS sonuç belgesi aslı veya tasdikli sureti,

d) Başkanlıkça verilmiş olan hafızlık belgesi veya tasdikli örneği,

e) Sabıkasızlık kaydı,

f) Askerlik durum belgesi,

g) Sağlık durumlarını gösterir tabip raporu,

h) Stajyer vaizlik, stajyer Kur?an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlik belgesi,

ı) Son bir yıl içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf.

Bu belgeler aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık, müftülükler veya eğitim merkezi müdürlüklerince tasdik edilebilir.

İlk defa Devlet memurluğuna atanacak personel için uygulanacak hükümler

Madde 7 ? Bu Yönetmelikte sayılan kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için bu Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bu Yönetmelik Kapsamına Giren Bazı Personel İçin Gruplandırma, Sınıflandırma ve Hizmet Süreleri

İllerin gruplandırılması

Madde 8 ? İller, il müftüleri, il müftü yardımcıları, illerdeki şube müdürleri ve Kur?an kursu müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartlar ile hizmet gerekleri dikkate alınarak altı gruba ayrılmış ve (EK?1) sayılı listede gösterilmiştir.

İlçelerin sınıflandırılması

Madde 9 ? İlçeler, ilçe müftülerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartlar ile hizmet gerekleri dikkate alınarak altı sınıfa ayrılmış ve (EK?2) sayılı listede gösterilmiştir.

Gruplandırma ve sınıflandırmanın değiştirilmesi

Madde 10 ? İl ve ilçelerin sosyal, kültürel, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet gereklerinde meydana gelen değişiklikler veya yeni kurulan il ve ilçeler dikkate alınarak grup ve sınıflarda gerekli değişiklikler Devlet Personel Başkanlığı?nın görüşü alınarak Başkanlık onayı ile yapılır.

Grup ve sınıflarda hizmet süreleri

Madde 11 ? Grup ve sınıflardaki hizmet süreleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Gruplarda hizmet süresi; altıncı ve beşinci grup illerde ikişer yıl, dördüncü grup illerde dört yıl, üçüncü grup illerde beş yıl, ikinci grup illerde altı yıl, birinci grup illerde yedi yıldır.

b) Sınıflarda hizmet süresi; altıncı ve beşinci sınıf ilçelerde ikişer yıl, dördüncü sınıf ilçelerde dört yıl, üçüncü sınıf ilçelerde beş yıl, ikinci sınıf ilçelerde altı yıl, birinci sınıf ilçelerde yedi yıldır.

Grup ve sınıflar arasında atamalar

Madde 12 ? Grup ve sınıflar arasındaki atamalar aşağıdaki usule göre yapılır.

a) İl müftüleri ile il müftü yardımcıları, illerdeki şube müdürleri ve Kur?an kursu müdürleri, ilk defa altı veya beşinci grupta yer alan illerden birine atanırlar. İl müftü yardımcısı olarak atanacak bayanlarda bu şart aranmaz.

Beş veya altıncı grup hizmetlerini tamamlayan il müftüleri bir ve ikinci grup iller hariç diğer grup illere atanırlar. İl müftülerinin ikinci grup illere atanabilmeleri için daha alt grup illerde toplam en az altı yıl; birinci grup illere atanabilmek için ise daha alt gruplardaki illerde toplam en az sekiz yıl il müftülüğü yapmış olmaları şarttır.

Beş veya altıncı grup hizmetini tamamlayan il müftü yardımcıları bir ve ikinci grup iller hariç diğer grup illere atanırlar. İkinci grup illerin müftü yardımcılığına atanabilmek için daha alt gruplardaki illerde toplam en az dört yıl, birinci grup illerin müftü yardımcılığına atanabilmek için ise toplam en az altı yıl il müftü yardımcılığı veya ilçe müftülüğü yapmış olmak şarttır. Bayanlarda bu şart aranmaz.

Beş veya altıncı grup hizmetini tamamlayan il şube müdürleri ile Kur?an kursu müdürleri durumlarına uygun diğer gruplardaki illere atanırlar.

b) İlçe müftüleri ilk defa altı veya beşinci grupta yer alan illerin bir ve ikinci sınıf ilçeleri hariç diğer sınıf ilçelerine atanırlar. İlçe müftülerinden altı veya beşinci sınıf ilçelere atananlar en az iki, dört veya üçüncü sınıf ilçelere atananlar ise en az üç yıl çalışmadıkça yer değiştirme talebinde bulunamazlar.

Beş veya altıncı sınıf hizmetini tamamlayan ilçe müftüleri, bir ve ikinci sınıf ilçeler hariç diğer sınıf ilçelere atanırlar. İlçe müftülerinin ikinci sınıf ilçelere atanabilmeleri için daha alt sınıflardaki ilçelerde altı yıl; birinci sınıf ilçelere atanabilmeleri için ise, daha alt sınıflardaki ilçelerde sekiz yıl ilçe müftülüğü yapmış olmaları şarttır.

c) Aynı sınıfta yer alan ilçe müftülerinin yer değiştirmesinde, atanacağı sınıfta yeterli boş kadro bulunması halinde, EK-4?deki değerlendirme formuna göre yapılacak puanlamada en fazla puanı alanlar, öncelik sırasına göre üst sınıflardaki ilçelere atanırlar. Ancak yer değiştirecek olan ilçe müftülerinin genel durumu, yöneticilik kabiliyetleri, görev yerinde yaptığı hizmetler ve atanacağı yerin özellikleri gibi hususlar dikkate alınarak, Atama ve Yer Değiştirme Kurulu tarafından en fazla beş puana kadar ilave puan verilebilir.

d) Beş ve altıncı grup veya sınıf il ve ilçelere atanan müftü, müftü yardımcısı ve müdürler bu yerlerdeki görevleri süresince bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) no?lu alt bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

e) Grup ve sınıf hizmetine tabi görevlerde toplam en az dört yıl görev yapmış olanlar, bulunduğu görevden daha alt görevlere atanmak istediklerinde, bunların beş ve altıncı grup illere veya bu illerin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sınıf ilçelerine atanma zorunluluğu yoktur. Bunlar durumlarına uygun diğer grup il veya sınıf ilçelere atanabilirler. Dört yıldan az hizmeti bulunanlar ise, alt göreve de atansalar zorunlu çalışma süresine tabi il ve ilçelere atanırlar.

f) Grup ve sınıf hizmetine tabi il ve ilçe müftülerinin grup ve sınıflardaki zorunlu hizmet sürelerini tamamlamaları esastır. Bu süreyi tamamlayanlar durumlarına uygun grup veya sınıf il veya ilçeye atanırlar. Bulunduğu yerde zorunlu hizmet süresini tamamlayanlar idarece hizmetine ihtiyaç duyulması halinde aynı yerde beş yıla kadar bırakılabilirler. Ancak bu süre birinci ve ikinci grup iller ile birinci ve ikinci grup ilçelerde on yılı geçemez.

g) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilen il müftü yardımcısı ve ilçe müftülerinden, 18/4/1999 tarihinden sonra yurt içi göreve dönenler yeniden il müftü yardımcısı veya ilçe müftüsü olarak atanmak istediklerinde, daha önce beş ve altıncı grup iller veya beş ve altıncı sınıf ilçelerde görev yapmamış veya bu il veya ilçelerdeki görev sürelerini tamamlamamış iseler, bu il ve ilçelerden birine atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atama ve Yer Değiştirme Usul ve Esasları

Atama

Madde 13 ? Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin ataması aşağıda belirtilen usule göre yapılır.

a) Atama usulü 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun ve 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununda düzenlenmiş olan personel bu kanunlardaki hükümlere göre,

b) Başkan yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Mushafları İnceleme Kurulu Başkanı, daire başkanları, hukuk müşavirleri, müfettişler, döner sermaye işletme müdürü ve eğitim merkezi müdürü, Başkanın inhası üzerine Bakan onayı ile,

c) Başkanlık vaizleri, Mushafları İnceleme Kurulu üyeleri, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanları, döner sermaye işletme müdür yardımcıları, şube müdürleri, baştabip, ilçe müftüleri, eğitim merkezi öğretmenleri, vaizler, murakıplar ve Başkanlık merkezindeki uzman ve üstü sayılan kadrolara, Personel Dairesi Başkanının inhası üzerine Başkan onayı ile,

d) Taşra teşkilatı personelinden Kur?an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım, memur, mutemet, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf ve teknisyenlerin;

1- İlk defa atamaları veya bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki hizmet gereği yer değiştirme sebeplerine binaen görev yaptıkları il dışına nakilleri Personel Dairesi Başkanının inhası üzerine Başkanlıkça,

2) Bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddelerinde zikredilen sebeplerle il içinde yer değiştirmeleri il müftüsünün inhası üzerine vali tarafından,

3) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde zikredilen sebeplerle iller arası naklen atamaları; illerde il müftüsünün inhası, ilçelerde kaymakamların teklifi ve il müftüsünün inhası üzerine vali tarafından,

4) İlçede bulunan eğitim merkezlerinde kaymakamlar tarafından, ilde bulunan eğitim merkezlerinde ise, eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine vali tarafından,

e) Taşra teşkilatında bulunan şoför ile yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolara ilk defa veya naklen atanacaklar, illerde müftü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine vali tarafından; ilçelerde ise, müftü veya eğitim merkezi müdürünün inhası üzerine kaymakam tarafından,

f) Ücreti köy bütçesi, dernekler veya vakıflarca ödenen cami görevlileri, ilgili il müftüsü veya kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından,

g) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan personel, Personel Dairesi Başkanının teklifi üzerine Başkanlıkça,

Atanır.

Stajyer vaizler il müftülükleri emrine atanırlar. Stajyerliği kaldırılan vaizler Başkanlığın uygun göreceği ilçe veya cezaevi vaizliğine, bayan vaizler ise, il veya ilçelere atanabilirler.

Taşra teşkilatı personelinden bazılarının atamaları ve diğer işlemleri Başkanlıkça gerekli görüldüğünde mahalline devredilebilir.

Bu maddenin (d) ve (e) bentlerinde zikredilen kadrolardaki personelin bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a) bendindeki mazeretleri sebebiyle Başkanlıkça görev veya görev yerlerinin değiştirilmesi gerekli görülmesi halinde, il içi veya il dışı nakilleri Başkanlıkça her zaman yapılabilir.

Hizmet gereği yer değiştirme

Madde 14 ? Hizmet gereği yer değiştirme, aşağıdaki sebeplerle yapılır:

a) Hizmet için gerekli sayıda veya nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması veya ihtiyaç fazlası eleman bulunduğunun tespit edilmesi,

b) Teftiş veya soruşturma sonunda veya mahallen gösterilecek idarî lüzum ve zaruretler sebebiyle personelin görevinin veya görev yerinin değiştirilmesinde zorunluluk bulunması,

c) Bulunduğu görevde çeşitli sebeplerle başarılı olamayanlara başka görevlerde deneme imkânı verilmesi,

d) Personelin iki yıl üst üste olumsuz sicil almış olması,

e) Çeşitli sebeplerle görevinin veya görev yerinin ortadan kalkması.

İl ve ilçe müftülerinin yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen sebeplerle görev yerlerinin değiştirilmesi gerektiğinde, bulundukları grup ve sınıfta münhal kadro bulunmaması halinde alt grup ve sınıflara atanabilirler.

Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (d) ve (e) bentlerinde zikredilen kadrolardaki personelin, bu maddede belirtilen sebeplerle görevlerinin veya görev yerlerinin değiştirilmesi gereken hallerde, Valiliklerce yapılacak görev veya yer değiştirme işleminden önce, ilgili müftülüklerce, Müftülük Değerlendirme ve Sınav Kurulunun istişarî mütalâası alınır ve yapılan işlemin gerekçesi bu mütalâada etraflıca belirtilir.

İstek üzerine yer değiştirme

Madde 15 ? İstek üzerine yer değiştirme; mazeret sebebiyle, süre sebebiyle ve karşılıklı yer değiştirme talepleri üzerine yapılan yer değiştirmelerdir.

a) Mazeret sebebiyle yer değiştirme:

Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi halinde, grup ve sınıf hizmetine tabi olan veya olmayan bütün personelin görev yaptığı yerdeki zorunlu çalışma süreleri ile bu maddenin (b) bendindeki süreler tamamlanmadan, memurun isteği üzerine ve aşağıdaki öncelik sırasına göre yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

1- Sağlık durumu: Sağlık sebebiyle memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar.

2) Eş durumu: Eş durumu sebebiyle memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından birinde memur statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirmesi gerekir.

Müftü, müftü yardımcısı, vaiz ve müdürlerin eş durumu mazereti sebebiyle nakil isteğinde bulunabilmeleri için eşlerinin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları şarttır.

3) Genel hayatı etkileyen doğal afetlere maruz kalanlar ile görev yerinde can güvenliğinin bulunmadığını belgelendirenlerin yer değiştirmeleri de herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

b) Süre sebebiyle yer değiştirme:

İl müftüleri hariç zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan ilçe müftüleri ve zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan müftü yardımcısı, şube müdürü, Kur?an kursu müdürü ve bu Yönetmelik kapsamına giren bütün personelden;

1) Atandığı il veya ilçede bir yılını tamamlayanlar il içinde,

2) En son atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlamak şartıyla il genelinde iki yılını tamamlayanlar da il dışına,

3) İl müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri hariç diğer personel, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde belirtilen lisans üstü eğitimi yaptıklarını ilgili yüksek öğretim kurumundan alacağı bir yazı ile belgelendirmeleri halinde,

Yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

İki yılın hesaplanmasında Kur?an kursu öğreticileri için o yılın 30 Eylül tarihi, diğer unvanlı görevlerde ise, fiilen göreve başladığı tarih esas alınır.

Büyükşehir statüsündeki illerin merkez ilçelerinde yapılacak yer değişikliğinde süre şartı aranmaz.

Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin üst görevlere atanmalarında bu bentte zikredilen süreler dikkate alınmaz.

Bu bentte belirtilen sürelerden maksat fiilen çalışılan sürelerdir.

c) Karşılıklı yer değiştirme:

Aynı sınıf ve unvandaki personelin karşılıklı yer değiştirme istekleri, yukarıdaki (b) bendinde zikredilen süreler dikkate alınarak merkezde birim amirlerinin, taşrada müftü veya eğitim merkezi müdürlerinin muvafakatı ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi ile yerine getirilir.

Yer değiştirme zamanı

Madde 16 ? Müftü, müftü yardımcısı, vaiz ve Kur?an kursu öğreticilerinin, hizmet gereği, mazeret ve karşılıklı yer değiştirme dışındaki istekleri üzerine yerlerinin değiştirilmesi, ilgililerin Mart ayı sonuna kadar müracaat etmeleri şartıyla 1 Haziran ? 1 Eylül arasında yapılır. Diğer görevliler için bu şart aranmaz.

Atama ve Yer Değiştirme Kurulu ve görevleri

Madde 17 ? Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin görev veya görev yerlerinin değiştirilebilmesi için gereken kararları almak üzere, Personel Dairesinin bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Din Hizmetleri, Din Eğitimi ve Personel Dairesi Başkanlarından oluşan bir Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kurulur.

Atama ve Yer Değiştirme Kurulu;

a) Her yıl Haziran, Temmuz veya Ağustos aylarında toplanarak, bulunduğu yerde görev süresini tamamlayan il müftüleri, il müftü yardımcıları ve ilçe müftülerinden, görevlerini veya görev yerlerini değiştirmesi gerekenlerin,

b) Zarurî boşalmalar sebebiyle yıl içinde il müftülüğü, il müftü yardımcılığı ve ilçe müftülüklerine atanması gerekenlerin,

c) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre, hizmet gereği Başkanlık tarafından görevinin veya görev yerinin değiştirilmesi gerekenlerin,

d) Daha önce görevine son verilmiş olanlar ile görev veya görev yeri değiştirilmiş olup da eski görevlerine veya eski görev yerlerine dönmek isteyenlerin,

Durumlarını görüşür ve gereken kararları alır.

Atama ve Yer Değiştirme Kurulu, kurul üyelerinin yarısından en az bir fazlası ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar verir. Eşitlik halinde Kurul Başkanının tarafı çoğunluk sayılır.

Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun kararları Başkanın onayı ile yürürlüğe girer.

Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun sekretarya görevini Personel Dairesi Başkanlığı yürütür.

Kur?an kursu öğreticileri ile cami görevlileri ve atama ve yer değiştirmesi mahallince yapılan diğer personelin aynı il içinde görev yerlerinin değiştirilmesi ise, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 inci maddesinin (c) bendine göre ilgili müftünün teklifi ve il müftüsünün inhası üzerine Vali tarafından yapılır ve Başkanlığa da bilgi verilir.

Mecburî hizmetlilerin görevden ayrılmaları

Madde 18 ? Başkanlığa karşı mecburî hizmetle yükümlü olanlar, mecburî hizmetlerinin başka kurumlara devri kabul edilmeden veya taahhüt ettikleri tazminatları ödemeden görevlerinden ayrıldıkları takdirde haklarında ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez kuruluşunda çalışan bazı personelin müftülük, müftü yardımcılığı, vaizlik ve eğitim merkezi müdürlüklerine atanması

Madde 19 ? Dört yıllık dinî yüksek öğrenim yapmış ve Başkanlık merkez kuruluşunda;

a) Daire başkanlığı ve dengi veya daha üstü görevlerde en az iki yıl çalışmış olanlar il müftülüğü veya eğitim merkezi müdürlüklerine,

b) Mushafları İnceleme Kurulu üyeliği, müdürlük ve dengi veya daha üstü görevlerde en az iki yıl çalışmış olanlar il müftü yardımcılığı, il vaizliği veya ilçe müftülüklerine,

c) Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığı görevinde en az beş yıl çalışmış olanlardan en az iki yıl il müftü yardımcılığı, eğitim merkezi müdürlüğü veya ilçe müftülüğü yapmış olanlar il müftülüğüne,

Bu Yönetmelikte belirtilen diğer şart ve nitelikler ile grup ve sınıf şartı aranmaksızın atanabilirler.

Yönetmeliğin yürürlük tarihinde veya daha önce görevde olanlar

Madde 20 ? Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Eşdeğer kadrolar

Madde 21 ? Bu Yönetmelik kapsamındaki Başkanlık personelinden il müftü yardımcısı ve dengi ve daha alt düzeyde bulunan kadroların eşdeğerleri aşağıdaki şekilde yedi kademe halinde tespit edilmiştir:

a) Birinci kademe: Şoför ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli.

b) İkinci kademe: müezzin-kayyım, memur, mutemet, sekreter, ambar memuru, veznedar, satınalma memuru, kameraman, santral memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf ve koruma ve güvenlik görevlisi.

c) Üçüncü kademe: İmam-hatip, bilgisayar işletmeni, teknik ressam, teknisyen, grafiker, hemşire, sağlık teknisyeni, laborant.

d) Dördüncü kademe: Kur?an kursu öğreticisi, programcı, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı, musahhih, şef, koruma ve güvenlik amiri, tekniker, prodüktör, film yapımcısı ve spiker.

e) Beşinci kademe: Araştırmacı, APK uzmanı, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, vakit hesaplama uzmanı, çözümleyici, mütercim, kütüphaneci, istatistikçi, astronom, tabip, diş tabibi, mühendis, mimar.

f) Altıncı kademe: Mushafları İnceleme Kurulu üyesi, İşletme müdür yardımcısı, şube müdürü, Kur?an kursu müdürü, yayınevi satış müdürü, baştabip, vaiz, cezaevi vaizi ve murakıp.

g) Yedinci kademe: Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı, eğitim merkezi müdürü ve il müftü yardımcısı, Başkanlık vaizi, ilçe müftüsü ve eğitim merkezi öğretmeni.

Eşdeğer kadrolardan aynı kademede bulunan kadrolar arasındaki geçişler ile üst kademeden alt kademelerdeki kadrolara geçişlerde, adaylık ve stajyerliği kalkmış olmak kaydıyla ve atanılacak kadronun niteliklerini taşımak şartıyla sınavsız atama yapılabilir.

Ancak, aynı kademedeki kadrolardan da geçse, Mushafları İnceleme Kurulu üyesi, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı, eğitim merkezi öğretmeni, vaiz, Kur?an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım, programcı, çözümleyici, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve şoför kadrolarına atanabilmek için, bu kadrolara ait nitelikleri taşımak kaydıyla yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olmak şarttır.

Yurtdışında sürekli görevde geçirilen süreler

Madde 22 ? Yurt dışındaki sürekli görevinden dönen müftüler, yurt içinde tekrar müftülüğe atanmaları halinde, ayrıldıkları grup veya sınıftaki hizmetlerini tamamlamamış iseler bu grup veya sınıftaki il veya ilçelere atanırlar.

Yurt dışında geçirilen süreler, birinci grup veya sınıf il veya ilçelerde, artan süreler ise bir alt grup veya sınıfta geçirilmiş sayılır.

Aynı grup ve sınıflarda fazla geçirilen süreler

Madde 23 ? Aynı grup veya sınıf il veya ilçelerdeki hizmet süresini doldurdukları halde, herhangi bir sebeple üst grup veya sınıfa atanamayanların geçirdikleri fazla süreler, atanabilecekleri grup veya sınıf hizmetinden sayılır.

Grup ve sınıf hizmetinden sayılacak süreler

Madde 24 ? Grup ve sınıf hizmetine tabi olan personelin bu hizmetten sayılacak süreleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) Yılda toplam doksan günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâlet ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,

d) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir sebeple tutuklanan veya gözaltına alınanların görevlerine dönmeleri halinde bu sürelerin tamamı,

e) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

f) Hizmetin gereği olarak TODAİE?de, Yabancı Diller Eğitim Merkezinde ve bilgi ve görgüyü artırmak maksadıyla yurt dışında başarılı geçen sürelerin tamamı,

(a) fıkrasında belirtilen süreler, personelin görev yaptığı grup ve sınıf hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler, bu sürelerin geçirildiği yerin grup ve sınıf hizmetinden, yurt dışında geçirilen süreler ise, birinci grup veya sınıf il veya ilçelerde geçirilmiş sayılır.

Grup veya sınıf hizmetinden sayılmayacak süreler

Madde 25 ? Askerlikte geçen süreler, aylıksız izin süreleri ve yurt içinde veya yurt dışında doksan günü geçen geçici görevlendirmeler, bulunduğu grup ve sınıf hizmetinden sayılmaz.

Vaiz atanmasında kıstaslar

Madde 26 ? İl ve ilçelere en az bir vaiz atanması esastır. Nüfusu on binden fazla olan beldelere de vaiz atanabilir. Merkez nüfusu yirmi beş-elli bin arasında olan il ve ilçelere ikinci bir vaiz atanabilir. Bundan sonraki her kırk bin nüfus için bir vaiz daha atanabilir. Bu atamalarda illere ve nüfusu fazla olan ilçelere öncelik verilir. Bu fıkradaki kıstaslar bayan ve erkek vaizler için ayrı ayrı dikkate alınır.

Büyükşehir statüsünde olan illere vaiz atamaları il müftülükleri emrine yapılır. Bu statüdeki vaizler il müftülüklerince gerekli görülmesi halinde merkez ilçelere planlanabilir. Bu vaizlerin atanmasında il vaizliklerine atanacaklarda aranan şartlar aranır.

Müftü ve müftü yardımcılarının atanamayacağı hizmet yerleri

Madde 27 ? İl müftüleri ve yardımcıları ile ilçe müftülerinin atanamayacağı hizmet yerleri hakkında, 19/4/1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe konulan ve 25/6/1983 tarih ve 18088 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

Madde 28 ? 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 29 ? 23/11/1999 tarihli ve 23885 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama, Nakil ve Görevde Yükselme Yönetmeliği ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 30 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.


Kaynak
www.diyanet-sen.org.tr

 
  DİYANET-SEN KÜTAHYA ŞUBESİ <----------> Bugüne kadar Sayfamızda 29288 ziyaretçi (46052 klik) vardı. <----------> TEŞEKKÜRLER SENDİKACILIK BİZİM İŞİMİZ--ÇÜNKÜ DİYANET-SEN; SENDİKACILIKTA BİR MARKADIR.

 
 
DİYANET-SEN KÜTAHYA ŞUBESİ ADRES: ALİPAŞA MAHALLESİ, UYGUN SOKAK. KOCAİSMAİLOĞLU APARTMANI. ( DOMANİÇLER PETROLÜ ARKASI ) KÜTAHYA - TELEFON-FAX: 0274 223 63 03
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol