ı
  TÜZÜĞÜMÜZ
 
Tüzüğümüz
 
 

TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI ANA TÜZÜĞÜ

I.GENEL ESASLAR

SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ

Sendikanın adı:
Madde 1:- Sendikanın adı: Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası' dır.
Kısa Adı: DİYANET- SEN' dir
Sendikanın Genel Merkezi ve Adresi:
Sendikanın Genel Merkezi Ankara'dır.
Sendikanın Adresi: GMK Bulvarı Şehit Danış Tunalıgil Sokak 3/11 Maltepe/ANKARA 'dır. Sendika Genel Merkezi Adresi İl Dışına Genel Kurul kararıyla, İl içindeki adresi Genel Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.

SENDİKANIN FAALİYET ALANI

Madde 2- Sendika; Türkiye genelinde " Diyanet ve Vakıf Hizmetleri " hizmet kolunda;
a- Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı,
b- Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı 'na bağlı kamu hizmetlerinin görüldüğü kurum ve kuruluşlar ile bunlara bağlı birimler ve teşekküllerde işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri arasında faaliyet gösterir.
Yukarıda açıklanan kurum ve birimlerde görev yapan İmam - Hatipler , Müezzin - Kayyımlar, Kur' an Kursu öğreticileri, Vaizler, Memurlar, Şefler, Hizmetliler, Diyanet Teşkilatında görev yapan başkanlık personeli, sağlık personeli, şoför, kaloriferci, aşçı, bahçıvan ve benzeri görevlerde bulunanlar ile yukarıda sayılmayan ancak bu kanun hükümlerine göre sendikamıza üye olmasında bir engel bulunmayan, aynı hizmet koluna dahil bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde çalışan bütün memur ve kamu görevlileri sendikamıza üye olabilirler.

SENDİKANIN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Sendikanın Amacı:

Madde 3- Sendika; üyelerinin ortak, ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi temel amaç sayar.
Demokrasinin korunup yerleşmesine, sosyal adaletin ve barışın gerçekleşmesine yardımcı olmayı amaçlar.
Çalışmalarında Evrensel İnsan Haklarına ve T.C. Anayasası'nın başlangıç hükümlerinde ifadesini bulan temel ilke ve nitelikleri esas alır.
Sendika amaçlarına ulaşabilmek için:
a- Üyelerine adaletli, insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak için elverişli aylık ve ücret ile daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırmayı,
b- Üyelerine tayin ve nakillerinde adaletli davranılmasını,
c- Üyelerinin mesleklerinde ilerlemelerini sağlamayı,
d- Üyelerinin ve aile fertlerinin eğitim, sağlık, sosyal ve bakım şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, emeklilik, malullük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmelerini,
e- İşverence mağdur edilmeleri halinde üyelerine maddi, hukuki ve sosyal yardımlar yapmayı,
f- Özürlü üyelerinin hayat şartlarının düzeltilmesi ve yükseltilmesini,
g- Bayan üyelerinin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına, temel insan hak ve hürriyetlerinden yararlanmalarına yardımcı olmayı,
h- Herkesin fırsat eşitliği içinde parasız eğitim ve öğretim hakkından faydalanmasını,
i- Üyelerinin dil, din, ırk, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin sorumluluklarını bilen insanlar olarak yetişmesini, toplumun adalet ve barış içinde yaşamasını,
j- İdarelerin plan, program, yönetim, yürütme ve denetim safhalarına katılarak demokratik ve etik değerlere saygılı idari sistemlerin oluşturulmasını,
k- Toplumsal, meseleler karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymayı ve mücadelesini yapmayı görev bilir.

SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 4- Sendika, Anayasa, yasalar ve T.C.' nin taraf ve üye devlet olarak bağlı olduğu uluslararası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik hak ve menfaatlerini adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmayı yapar. Bu amaçla, Tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkilerden başka;
a- Yüksek İdari Kurula temsilci göndererek toplu görüşmeleri yapar,
b- Toplu görüşmeden doğan uyuşmazlıkları, ilgili makamlara, uzlaştırma kurulu ve Yüksek Hakem Kuruluna, yargı organlarına başvurur, görüş ve öneriler sunar, taleplerde bulunur,
c- Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve adetten doğan hususlarda, üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve husumete ehil olur, bu davaları takip eder, üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunur,
d- Mevzuat ve uluslararası anlaşma, sözleşme hükümlerine göre toplanan ulusal ve uluslararası kurullara gerektiğinde temsilci gönderir,
e- Sendikanın kurulu bulunduğu hizmet koluna giren iş yerlerinde çalışan memur ve kamu görevlilerini çatısı altında örgütlemeye çalışır,
f- Amaçlarına ulaşabilmek için, seminer, konferans, panel, açıkoturum, kurultay ve kurs gibi eğitici ve kültürel faaliyetlerde bulunur,
g- Üyelerine ve ailelerine hizmet için, sağlık, tatil, dinlenme, lokal, misafirhane, kreş, yurt, spor ve benzeri ekonomik ve sosyal tesisler kurar, kurulmasına yardımcı olur ve işletir,
h- Üyelerinden başarılı olanların ödüllendirilmesi, başarısız olanların kamu hizmetinin arttırılması için idare ile görüşmeler yapar,
i- Üyelerinin ve toplumun kültürel gelişmesine katkıda bulunabilmek için kütüphane, kitapevi ve basımevi kurar ve işletir. Kitap, broşür, bülten vb. süreli ve süresiz yayınlar yayımlar,
j- Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, açığa alınma, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurar,
k- Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım eder ve nakit mevcudun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi verir,
l- Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla uluslararası sendikal örgütlere üye olabilir, genel kurul ve toplantılara katılabilir,
m- Amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mülk edinir,
n- Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetler vukuunda üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık, eğitim tesisleri yapabilir ve kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda bulunabilir.
o- Anayasa ve ilgili mevzuat ile uluslar arası sözleşmelerden doğan diğer görev ve yetkilerini yerine getirir.

II. ÜYELİK
ÜYELİK KOŞULLARI, ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMA

SENDİKAYA ÜYE OLABİLECEKLER:

Madde 5- Sendikaya, bu tüzüğün 2. Maddesinde belirlenen hizmet kolu kapsamındaki kamu işyerlerinde, aylık ve ücretli olarak çalışan, işçi statüsü dışındaki kamu görevlileri üye olabilirler.

SENDİKAYA ÜYE OLAMIYACAKLAR :

Madde 6- Sendikaya, Diyanet İşleri Başkanı ve başkan yardımcıları, Vakıflar Genel Müdürü, daire başkanları ve bunların yardımcıları merkez teşkilatlarının denetim birimleri, yöneticileri, kurul başkanları, hukuk müşavirleri, İl ve ilçe teşkilatlarının en üst amirleri ile bunlara eşit veya daha üst düzeyde olan kamu görevlileri ile 100 ve daha fazla kamu görevlisinin çalıştığı iş yerlerinin en üst amirleri ile yardımcıları üye olamazlar.

ÜYELİĞİN KAZANILMASI
Madde 7- Sendikaya üyelik, Kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurup imzaladığı üye formu ile sendika merkezine, şubesine veya temsilciliğine başvurması ve başvurunun sendika Genel Yönetim Kurulu tarafından kabulü ile kazanılır. Üyelik müracaatının yukarıda belirtilen yetkili organlara ulaşmasından itibaren en geç otuz gün içinde üyelik müracaatı cevaplandırılır. Üyelik başvurusu sendika tarafından en geç otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır.
Sendika; Üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere onbeş gün içinde işverene gönderir. Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelikler halinde sonraki üyelikler geçersizdir.
Aynı tarihli birden fazla üyeliğe ilişkin bildirimler dikkate alınmaz ve bu husus kamu işvereni tarafından ilgiliye ve sendikalara yazılı olarak bildirilir

ÜYELİKTEN ÇEKİLME
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Madde 8- Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir. Üyelikten çekilme, çekilmek isteyen kamu görevlisi tarafından, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna verilmesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi, kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. Kamu işvereni, bildirimin bir örneğini onbeş gün içinde sendikaya gönderir.
Çekilme, kamu işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği, bu sürenin bitim tarihinde kazanılır.

Madde 9- Üyenin, sendikadan çıkarılması Genel Disiplin Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun Kararı ile olur. Çıkarma kararı, çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar sürer.

ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI

Madde 10- Herhangi bir nedenle aylıksız izinli sayılan veya askere alınan üyelerin üyelikten doğan hak ve yükümlülükleri bu süreler içinde askıya alınır ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 24 üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 11- Sendika üyeliği,
a- Üyenin, sendikanın faaliyet alanı olan hizmet kolundan ayrılması,
b- Üyelik aidatını bir yıl içinde üst üste üç ay ödememesi,
c- Üyenin ölümü,
d- Üyenin aynı hizmet kolunda faaliyette bulunan başka bir sendikanın kurucusu veya yönetim organlarında görevli olduğu tespit edilmesi, Hallerinde üyelik Genel Yönetim Kurulu Kararı ile sona erer.
Uzun süreli ücretsiz izne ayrılan veya geçici görevle yurtdışına gönderilen üyenin üyeliği devam eder. Üyenin geçici olarak işsiz kalması, açığa alınması veya sendikanın faaliyet alanı içinde kalmak şartıyla başka bir işe geçmesi sendika üyeliğini etkilemez. Üyeliği herhangi bir nedenle sona erenler 15 iş günü içinde işverene bildirirler.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMAYI GEREKTİREN HALLER

Madde 12- Aşağıda belirtilen haller, sendika üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir.
a- Sendika tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve yönetim organlarının kararlarına aykırı davranışlarda bulunmak,
b- Sendikayı şahsi menfaatleri için kullanmak,
c- Sendika yönetim organlarında görev alan üyeler hakkında asılsız, ihbar, şikayet ve bunları tahkir ve tezyif edici beyanlarda bulunmak,
d- Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek yahut gelişmesine engel olacak eylem ve çalışmalarda bulunmak,

SENDİKA ANATÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLME USULÜ

Madde 13- Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

III. SENDİKANIN TEŞKİLAT VE ORGANLARI
Genel Merkez Organları
Madde 14- Sendikanın Genel Merkez Organları:

1- Zorunlu Organlar
a- Genel Kurul,
b- Genel Yönetim Kurulu,
c- Genel Denetleme Kurulu,
d- Genel Disiplin Kurulu,

2- İstişari Organlar
a- Başkanlar Kurulu
b- Danışma Kurulu
c- Bölge Başkanlıkları

. Madde 15-Genel Kurul, sendikanın en üst kademesi ve en yetkili organıdır. Genel Kurul delegelerden oluşur. Sendika üye sayısı bini, sendika şubesinin üye sayısı beş yüzü aşması halinde Genel Kurullar delege ile yapılır. Delegeler şube genel kurullarından seçilir. Şubelerin dışında kalan illerde ise Genel Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan seçim yönetmelikleri doğrultusunda delege tespiti yapılır. Bu sayı üç yüzü aşamaz.
a- Sendikanın Genel Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Şube Başkanları Sendikanın Genel Kurulunda üst kurul delegesi seçilmeleri halinde üst kurul olan konfederasyonun delegeleridirler.
b- Genel Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Genel Kurulun delegeleridirler.
c- Genel Merkez Delegelerinin tespiti Genel Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri hariç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Resmi Gazete de yayınlanan en son üye sayısının delege sayısına bölünmesi ile bulunur. Ancak üye sayısı elli ve üzerinde olan illere birer delege verilir.

GENEL KURULUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ
Madde 16- Sendika Olağan Genel Kurulu üç yılda bir toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu veya Genel Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç altmış gün içinde toplanır.

Madde 17- Genel Kurula çağrı Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
Genel Kurula çağrı metni toplantı tarihinden en az on beş gün önce delegelerin elinde olacak şekilde gönderilir. Toplantı yeter sayısı üye ya da delege tamsayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantı en çok onbeş gün sonraya bırakılabilir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Genel Kurul toplantısı delege tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır. İlk toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğu ile alınır. İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı, Tüzel kişilik kazanılmasından itibaren altı ay içinde yapılır.

GENEL KURUL ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 18- Genel Kurulu, Genel Başkan veya görevlendirdiği bir üye açar. Yoklama yapar, çoğunluk mevcut ise Genel Kurul Toplantısını yönetmek üzere açık oyla seçilecek bir başkan, bir başkan vekili ile iki sekreterden oluşan başkanlık divanı teşekkül ettirilir. Genel Kurul Toplantı nisabı, Genel Kurul delege salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılanların sayısı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.
Genel Kurul gündeminde değişiklik yapılması mevcut delegelerin en az onda birinin yazılı olarak teklifi ile olur. Genel Kurul Kararları mevcut bulunan delegelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile kabul edilir. Genel Kurulda kararlar açık oylama yapılarak alınır Sendika merkez organlarının seçimi kapalı oy ve açık tasnifle yargı gözetiminde gerçekleştirilir. Genel Kurulda zorunlu organlara seçilen üyeler kadar da yedek üye seçilir. Genel Kurul, toplantı gündemindeki konuları, delegeler tarafından ileriye sürülecek teklif ve dilekleri bir rapor halinde özetlemek üzere gerekli gördüğü komisyonları teşekkül ettirebilir. Komisyonlar raporlarını hazırladıktan sonra Genel Kurula sunar. Komisyon kendi üyeleri arasında bir başkan, bir raportör seçerek çalışmalarına devam eder. Komisyonların raporları Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara Genel Kurul delegesi olmayanlar seçilemezler. Ancak komisyonlar lüzum gördüğü takdirde konu ile ilgili oy hakkı olmayan uzman alabilirler. Komisyonların üye sayısı Genel Kurulca tespit edilir. Genel Kurulun çalışmaları tutanaklarla tespit edilir. Tutanaklar Genel Kurul Başkanlık divanınca imza edilir.

GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ

Madde 19- Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri:
a- Sendika organlarını seçmek,
b- Tüzükte değişiklik yapmak,
c- Genel Yönetim, Genel Denetleme, Genel Disiplin Kurullarının raporlarını görüşmek,
d- Görüşülen raporları ibra etmek,
e- Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek ve kabul etmek,
f- Türkiye'de ya da başka ülkelerde kurulmuş veya kurulacak sendikal üst kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya karar vermek,
g- Şube ve temsilcilik açılması, birleştirilmesi ve kapatılması,
h- Gayrimenkul malların alınması ve satılması hususunda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,
i- Aynı türden bir başka sendika ile birleşmeye ya da katılmaya, sendikanın feshine ve fesih halinde sendikanın mal varlığının nereye devredileceğine karar vermek,
j- Sendikanın üyesi olduğu ulusal ve uluslararası sendikal üst kuruluşlara gönderilecek üst kurul delegelerini seçmek,
k- Sendika organlarına seçilen yöneticilerle sendika hizmetleri için, geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele verilecek, huzur hakları, harcırahlar, ücretler, ödenekler, yolluk ve tazminatları belirlemek,
l- Genel disiplin Kurulunun üyelikten çıkarma kararını ve buna yapılacak itiraz ve müracaatları görüşüp karara varmak,
m- İlgili kanun yönetmelik ve mevzuatlar ile Sendika Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi ve herhangi bir organın görev alanına girmeyen konuları karara bağlamak,
n- Yukarıdaki bütün bu konularda Genel Kurul, katılan delegelerin salt çoğunluğu ile karar verir.

GENEL MERKEZ ORGANLARINA SEÇİLECEK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Madde 20- Genel Yönetim Kurulu, sendika üyelerinden seçilir.

Madde 21- Genel Başkan adayı en fazla üç olağan dönemde genel başkanlığa aday olabilir.

Madde 22- Genel merkez denetleme ve disiplin kurulu üyeleri sendika üyelerinden oluşur.

Madde 23- Herhangi bir nedenle memuriyeti sona eren üyelerin, varsa sendika şubesi, sendika veya konfederasyon organlarındaki sona erer. Ancak emekliye ayrılanların görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

GENEL YÖNETİM KURULU :
GENEL YÖNETİM KURULU, TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA TARZI

Madde 24- Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul delegeleri tarafından gizli oyla seçilen yedi üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Ve şu şekilde sıralanır; 1-Genel Başkan, 2-Genel Sekreter, 3-Genel Teşkilatlanma Sekreteri, 4-Genel Mali Sekreter, 5- Genel Eğitim Sekreteri 6-Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri, 7- Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreterinden teşekkül eder. Genel Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından tek dereceli olarak seçilir. En fazla oyu alan aday, aday olduğu göreve seçilmiş olur. Genel Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde birinci sıradaki yedek çağrılır. Yönetim Kurulu kendi arasında yeniden görev taksimi yapabilir
Genel yönetim Kurulu ayda en az bir defa yarıdan bir fazla üyenin katılmasıyla olağan toplanır. Olağanüstü toplantılar ise Genel Başkanın talebi üzerine derhal yapılır.
Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alınır. Oyların eşit olması halinde Genel Başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış olur. Genel Başkanın bulunmadığı hallerde toplantılara Genel Sekreter başkanlık eder

GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 25- Genel Yönetim Kurulu, sendikanın Genel Kuruldan sonra gelen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşan en yetkili karar ve yürütme organıdır. Genel Yönetim Kurulu üyeleri profesyonel olmaları halinde ikinci bir işle iştigal edemezler. Genel Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a- Sendikanın çalışma programını yapmak,
b- Toplu görüşme yapmak için gerekli işlemleri yürütmek,
c- Toplu görüşmeler sonucunda doğan uyuşmazlıklarda eylem planları hazırlamak, uygulamak veya kaldırmak.
d- Kurulların kararlarını uygulamak,
e- Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak, şube ve temsilcilikler açmak,
f- Sendika iş yeri temsilciliklerinin seçim genelgelerini hazırlar, bu konuda şubelere yetki verebilir.
g- Sendikaya üyelik için müracaat edenlerin kabul veya reddine karar verir.
h- Genel Yönetim Kurulu üyelerini ve şube organlarında görevli üyeleri, temsilcileri ve sendika üyelerini gerekli durumlarda Genel Disiplin kuruluna sevkeder,
i- Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
j- Çalışma ve mali raporlar, tahmini bütçeyi ve tüzük değişikliğini hazırlayıp kanuni süresi içinde Genel Kurul Delegelerine intikal ettirmek,
k- Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,
l- Genel Denetleme Kurulunun gerekli görmesi halinde Genel Kurulu Toplantıya çağırmak.
m- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve karara bağlamak, Genel Kurulun verdiği yetki çerçevesinde her nevi gayrimenkul mal edinmek ve lüzumunda satmak,
n- Gelir ve gider hesaplarını göz önünde bulundurarak her nevi taşınır mal edinmek ve lüzumunda satmak,
o- Tüzükte belirtilen sendika amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli büroları kurmak, elemanlar bulup çalıştırmak ve atamalarını yapmak, bunların ücretlerini ve çalışma şartlarını tespit etmek,
p- Üyelerin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini artıracak kurs, seminer ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve sosyal tesisleri, kütüphane ve basın işleri için gerekli tesisleri kurmak,
r- Şubelerin idari ve mali denetimini yapmak, şubelere banka hesabı açmak hususunda yetki vermek veya verilen yetkiyi iptal etmek,
s- Sendikanın çalışmasına ilişkin her türlü yönetmelik hazırlamak, değiştirmek, yürürlüğe koymak ve kaldırmak,
t- Yurt içinde ve dışında sendikanın üyesi bulunduğu üst kuruluşlara ve diğer resmi özel kuruluşların toplantılarına ve gezilere katılacakları tespit etmek,
u- Kanun, yönetmelik, toplu görüşme ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara gidecek üyeleri ve temsilcileri seçmek,
v- İş anlaşmazlıklarında ilgili makam, merci ve yargı organlarına yasa hükümlerine göre başvurmak, görüş bildirmek ve talepte bulunmak ve bu konularda Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirmek,
y- Üyelerini temsile mahkemelerde dava açmak, açılan davalarda husumete ehil olmak, sulh ve ibra etmek konularında Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birini görevlendirmek,
z- Genel Kurulun yetki alanına giren hususlar dışında kalan her türlü görev ve işlerini yapmak ve bu yetkileri kullanmak.

GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 26- Genel Başkan:
a- Sendikayı yönetir, Genel Yönetim kurulu adına sendikayı yurt içinde ve dışında , mahkemelerde ve idari merciiler nezdinde temsil eder,
b- Genel Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder,
c- Sendika adına resmi beyanat ve açıklamalarda bulunur,
d- Şube ve merkez yöneticileri tarafından yapılan harcamaları kontrol eder. Lüzumu halinde harcamalar yapar. Ancak, bilahare Genel Yönetim Kuruluna durumu bildirir. Bu harcama yalnız Genel Başkan tarafından yapılır.
e- Sendikanın muhaberat ve muamelatını Genel Sekreterle müştereken imza eder. Ancak Genel Sekreterin yokluğunda Genel Yönetim kurulu üyelerinden biri ile imza eder. Görevle ilgili olarak yaptığı seyahatlerde lüzumu halinde tek başına imza etmek suretiyle sendika adına yazışmalar yapabilir. Ancak bu evrakı yanında bulunan geçici deftere kaydetmesi zorunludur,
f- Genel Denetleme Kurulunun dışında sendika için kurulan tüm komisyonlara başkanlık eder,
g- Mali mevzuat ile ilgili yazı ve gerekli belgeleri Genel Mali Sekreter ile birlikte imza eder,
h- Sendikanın bankadaki hesabından ilgili Genel sekreter veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi ile birlikte para çeker,
i- Sendika adına çıkan yayın organının sahibidir.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Madde-27: Genel Sekreter; Genel Başkanın bulunmadığı zaman Genel Başkana vekalet eder.
Bundan başka;
a- Hizmetlerin yerine getirilmesi, yeterli sayıda uzman personelin istihdamı için Genel Yönetim Kuruluna teklifte bulunur,
b- Muhaberat ve muamelat işlerinden sorumludur. Sendika bünyesinde mevcut veya kurulacak araştırma, hukuk, basın, toplu iş görüşmesi gibi büroların çalışmasını kontrol eder,
c- Sendika bünyesinde istihdam edilecek personelin tabi olacağı yönetmelikleri hazırlar ve Genel Yönetim Kurulunun onayını alır. Tatbikattan Genel Sekreter birinci derecede sorumludur.
d- Sendika organlarının almış olduğu kararların yürütülmesiyle görevlidir,
e- Müzakeresi icap eden meseleleri en az ayda bir defa hazırladığı gündemle Genel Yönetim Kuruluna getirir,
f- Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Başkan arasında koordinasyonu sağlar.

GENEL TEŞKİLATLANMA SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde-28: Genel Teşkilatlanma Sekreteri'nin görev ve yetkileri:
a- Şube, Bölge Başkanlığı, il ve ilçe temsilciliklerinin sendikal faaliyetleri gereği gibi yerine getirmesine yardımcı olmak,
b- Üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalara ilişkin işleri gözetmek, sendikanın üyelik arşivini düzenlemek, bu işler ile ilgili görevleri yönetmek, üye envanterlerini çıkarmak, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin üyelik formunun bir örneğini üyenin kendisine, esas olmak ve dosyasında saklamak üzere bir örneğini de işverene gönderir. Her yıl kurumlar tarafından tespit edilen üye sayısınıtakip etmek ve kurumlar ile bakanlık arasında koordineyi sağlamak.
c- Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunmak ve bu konuda yetkili organlarca karar alınması için Genel Yönetim Kuruluna rapor sunmak,
d- Şube delegelerinin seçimi ve şube kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yapılmasına yardımcı olmak,
e- Teşkilatlanmanın gereğini içeren kitap, broşür ve bildiri gibi yayın organlarının hazırlanmasını, dağıtımını temin etmek veya bizzat toplantılar düzenlemek. Teşkilatlanma hususunda alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve bu konuda başkanla birlikte koordineli çalışmak,
f- Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yürütür.

GENEL MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde-29 Genel Mali Sekreterin görev ve yetkileri:
a- Sendikanın muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütmek, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlamak,
b- Mali muvazeneyi, tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve nizamları her ayın sonunda Yönetim Kuruluna sunmak,
c- Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarflarının bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlamak ve muhasebe bürosunu yönetmek,
d- Vergi, emekli sandığı ve sigorta primleri ile yatırılması zorunlu olan diğer vergi ve primlerin zamanında ödenmesini sağlamak,
e- Şubelere zamanında sarf avanslarının gönderilmesi ve sarfların gözetimi ve denetimini sağlamak,
f- Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili vergilerin zamanında ödenmesini ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak,
g- Sendika hesaplarının her ay iç ve dış denetime hazır bulundurulmasını sağlamak,
h- Genel Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda sendikanın taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettirilmesi ve sigorta poliçesinin zamanında yenilenmesini sağlamak,
i- Genel Kurul kararı uyarınca, sarflar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar hususunda Genel Yönetim Kurul üyesi ile birlikte imza etmek,
j- Tahsil, tediye, mahsup ve benzeri muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları Genel Başkanla birlikte imza etmek, başkanının yokluğunda tüzük hükümlerine göre yetkili olan Genel Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte imza etmek,
k- Genel Kurula sunulacak bilanço ve bütçeleri hazırlamak ve Genel Yönetim Kuruluna sunmak,
l- Sendika gelirlerini, elde edildikleri tarihten itibaren 30 gün içinde sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan ve Genel yönetim Kurulunca belirlenecek bankalara yatırmak,
m- Sendika Genel Yönetim Kurulunun bilgisi dışında sendikanın kasasında 600 YTL'den fazla para bulundurmamak,
n- Yasa gereğince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesi gereken bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak vermek,
o- Sendika giderlerinde alınabilecek tasarruf önlemleri için Genel Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmak,
p- Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine getirmek.

GENEL MEVZUAT VE TOPLU GÖRÜŞME SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde-30 Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri'nin görev ve yetkileri:
a- Sendikanın amaçları doğrultusunda ilgili mevzuatın değerlendirilmesi konularında çalışmalarda bulunmak,
b- İlgili yasalarda, tüzük ve mevzuatı takip ederek değişiklik ve gelişmelerden teşkilatı haberdar etmek,
c- Toplu görüşmelere esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri toplamak ve yönetim kuruluna sunmak..
d- Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine getirmek.

GENEL EĞİTİM BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde-31 Genel Eğitim Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri'nin görev ve yetkileri;
a- Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik ile ilgili yasalarla, tüzük ve mevzuatı takip ederek değişiklik ve gelişmelerden teşkilatı zamanında haberdar etmek,
b- Sendikanın temsili, tanıtımı ve basınla ilişkilerini geliştirmek
c- Basın yayını takip ederek, gerekli dokümanları toplamak, basın bildirilerini hazırlamak, tedbirler almak, kitap, dergi, gazete çıkarmak, sendikayı tanıtmak, değişik basın ve yayın kuruluşları ile iletişim kurmak,
d- Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine getirmek.

GENEL ARAŞTIRMA VE DIŞ İLİŞKİLER SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde-32 Genel Araştırma ve Dış İlişkiler Sekreterinin Görev ve Yetkileri;
a-Sendikal alanda gerekli AR-GE çalışmalarını yapmak,
b-Sendikal alanda yurt içi ve dışında gerekli temaslarda bulunmak,
c-Benzeri kuruluşlarla ilgi kurarak yardımlaşmayı sağlamak,
d- Genel Başkan ve Genel Yönetim Kurulunca verilen sair görevleri yerine getirmek.

GENEL DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 33- Genel Kurulca Sendika üyeleri arasında seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Genel denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantısında bir başkan ve sekreter seçerek görev dağılımı yapar. Genel Denetleme Kurulu yılda en az bir kere olmak üzere istediği zaman kendiliğinden veya başvuru üzerine denetim yapar. Denetim esnasında sendikaya ait evrak, sendika binasından dışarıya çıkarılamaz.

Genel Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:
a- Genel Yönetim Kurulu faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,
b- Sendika tüzüğüne göre idari ve mali denetim yapmak. Bu amaçla;
1- İlgili yasa, mevzuat ve tüzük gereği tutulan defterleri denetler,
2- Her hesap veya bütçe dönemine ait bilanço ve hesapları, denetleme raporlarını ait oldukları dönemi izleyen üç ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve bağlı bulunduğu konfederasyona gönderir. Bu bilanço hesaplarında sendikanın o devre içindeki;
" Gelirleri ve bunların kaynakları,
" Giderleri ve bunların sarf yerleri,
" Yönetim Kurulu üyelerine ve geçici olarak görevlendirilenlere verilen ücretler, harcırah ve ödenekler,
" Çalışan personele ödenen meblağ,
" Para ve menkul kıymetler mevcudu,
" Taşınmaz mevcudu belirtilir.
c- Gerekli görmesi halinde gerekçelendirilerek Genel Yönetim Kurulundan Genel Kurulu toplantıya çağırmasını talep etmek,
d- Dönem sonu denetim raporunu hazırlayıp Genel Kurula sunmak,
e- Tüzük ve mevzuatça belirtilen diğer görevleri yapmaktır.

GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ


Madde 34- Genel Kurulca sendika üyeleri arasından gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan Genel Disiplin kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir sekreter seçer ve diğer görevlerin dağılımını yapar.
Genel Disiplin Kurulu kararlarını çoğunlukla alır, incelemelerini resen veya şikayet üzerine yapar.
Genel Disiplin Kurulunun Görev ve yetkileri:
a- Sendika tüzüğüne ve sendikanın amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeler hakkında soruşturma yapar, üyelikten çıkarma dışında bu tüzükte gösterilen disiplin cezalarını verir ve sonucunu Genel Kurula ve ilgililere bildirir,
b- Şube disiplin kurulunca verilen kararları itiraz üzerine inceleyip karara bağlar,
c- Şube Yönetim Kurulu ve Genel kurul Üyelerinin ¾'ünün kararı ile Genel Disiplin kuruluna, kabul edilemez bir mazeret sebebiyle ardarda üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmadığı gerekçesiyle sevk edilen Yönetim Kurulu ve Genel Yönetim Kurulu üyesini görevden alır,
d- Üyelikten çıkarılma cezasını Genel Kurula teklif eder,
e- İlgili mevzuat ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

DİSİPLİN CEZALARI
Madde 35- Disiplin Cezaları:
a- Uyarma
b- Kınama
c- Görevden uzaklaştırma,
d- Üyelikten geçici çıkarma,
e- Üyelikten temelli çıkarmadır.

Savunma hakkı tanınmadan ceza verilemez. Verilen her türlü cezaya itiraz edilebilir. Genel Disiplin kurulu kararının tebliğinden itibaren yedi (7) gün içinde Genel Kurula sunulmak üzere Genel Yönetim Kuruluna itiraz edilmemesi halinde karar kesinleşir.
Üyelikten çıkarma Genel Disiplin Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile olur. Genel Kurulda ilgilinin kendini savunması engellenemez.

BAŞKANLAR KURULU
Madde 36- Başkanlar Kurulu Genel Başkanın Başkanlığında Genel Yönetim Kurulu, Genel denetleme Kurulu, Genel Disiplin Kurulu asil üyeleri ile şube başkanları, il temsilcileri ve bölge başkanlarından oluşur. Başkanlar kurulu Genel Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır. İstişari bir organdır. Ve aldığı kararlar tavsiye ve teklif mahiyetindedir. Bu kararlar Genel yönetim Kurulunda görüşülür.

ŞUBELER, İL VE İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ

Madde 37- Şubeler, Genel Kurul veya Genel Yönetim Kurulunun verdiği yetkiyle Genel Merkeze bağlı olarak il ve ilçe merkezlerinde açılır.
Şube açılmayan il merkezlerinde il, ilçe merkezlerinde ise ilçe temsilciliği oluşturulur.

Madde 38- Açılan, kapatılan veya birleştirilen şubeler otuz gün içinde, sendika şubesinin bulunduğu İlin Valiliğine, Devlet Personel Başkanlığına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir.

ŞUBELERİN OLUŞTURULMA USUL VE ESASLARI
Madde 39- 400 ve üzerinde üyeye sahip olan il ve ilçelerde Genel Yönetim Kurulu Kararı ile şube kurulabilir. İl ve ilçelerde Temsilcilikler birleştirilerek de şube oluşturulabilir. Yeni kurulan şubenin veya müstafi sayılan şubenin yönetim kurulunu Genel Yönetim Kurulu belirler. Atama ile göreve gelen şube yönetim kurulu altı ay içerisinde Genel Kurul yapar.

ŞUBE ORGANLARI
Madde 40- Sendika Genel Merkezine bağlı olarak açılan şubelerin organları:
a- Şube Genel Kurulu,
b- Şube Yönetim Kurulu,
c- Şube Denetleme Kurulu,
d- Şube Disiplin Kurulu' dur.

ŞUBE GENEL KURULU
Madde-41 Şubenin en yüksek organı olup, sendika olağan Genel Kurulundan iki ay önce olmak üzere şube yönetim kurulunun veya lüzum üzerine Genel Yönetim Kurulu?nun uygun gördüğü tarihte olmak üzere üç yılda bir yapılır. Şube Yönetim Kurulunun veya denetleme kurulunun oy çokluğu ile üye veya delegelerin 1/5 ' inin talebi veya Genel Yönetim Kurulunun kararı ile olağanüstü genel kurul yapılabilir. 400 üyesi bulunan şubelerde delege sayısı 100 kişidir. 400 üzerindeki her yirmi üye için bir delege eklenir. 1000'in üzerinde üyesi bulunan şubelerde ayrıca her elli üye için bir delege eklenir.
Genel Kurul toplantısı ve gündemi en az 15 gün önceden sendika internet sitesinde ilan edilir, delegelere yazılı ya da elektronik posta yoluyla duyurulur, seçim kuruluna da bildirilir. Olağanüstü genel kurul toplantılarında sadece gündemde belirtilen maddeler görüşülür.
Şube Genel Kurul delegeleri demokratik usullerle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü birimlerindeki üye oranına göre eşit olarak belirlenir. Delegeler Genel Kuruldan bir ay önce gizli oyla seçilirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Resmi Gazete de yayınlanan en son üye sayısının delege sayısına bölünmesi ile bulunur. Üst Kurul delege tespitinde de bu oran uygulanır. Sendika Genel Kurulu için uygulanan toplantı esas ve usulleri Şube Genel Kurulu için de aynen uygulanır.

Madde 42- Temsilde adalete uyulmayan şube kongresi lüzum görülürse Genel Yönetim Kurulu kararı ile yenilenir. Bu durumda şube genel kurul tarihini Genel Yönetim Kurulu belirler.

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 43- Şube genel kurulunun görev ve yetkileri:
a- Organların seçimi,
b- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi,
c- Yönetim ve denetim kurullarının ibrası,
d- Sendika Genel Kuruluna delege seçimi,
e- Mevzuat ve tüzükte verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

ŞUBE YÖNETİM KURKULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 44- Şube yönetim kurulu şube genel kurulu tarafından gizli oyla seçilir. Görev ve yetkileri:
a- Şube harcamalarının usulüne uygun yapılmasını sağlamak,
b- Şube genel kuruluna sunulacak faaliyet raporunu hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak,
c- Sendikaya üyelik için başvuran kamu çalışanlarının üyeliğinin kabulü vaya reddi için üye kayıt formlarını Genel Merkeze ulaştırmak,
d- İşyeri sendika temsilcilerini tayin etmek,
e- Şubenin sınırları dahilindeki işyerlerinde çalışan üyelerin sorunlarıyla ilgilenmek ve çözümler üretmek,
f- İşyerinde aidatların usulüne uygun olarak kesilmesinin sağlanması için çalışanların listesini işverene ulaştırmak,
g- Şube Genel Kurulunca ve Sendika yetkili organlarınca verilecek sair görevleri yerine getirmek.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 45- Şube Genel Kurulunca seçilen en az üç, en çok yedi asıl ve yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu en az on beş günde bir toplanır ve kararlarını Yönetim Kurulu karar defterine yazarlar. Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilirler. Çalışma esasları Genel Yönetim Kurulunda olduğu gibidir. Şube Yönetim Kurulu, genel merkez yönetim kurulu unvanlarından oluşur.

GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİLERİ

Madde 46- ŞUBE BAŞKANI:
Şube Başkanı, şube yönetim kurulu adına şubeyi temsil eder. Şube yönetim kuruluna ve şubede kurulacak komisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde toplantı veya komisyon başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden birine devredebilir.
Şube Başkanı, şubedeki bütün büroların amiri olup, her türlü çalışmaları denetlemeye ve tetkike yetkilidir. Sekreter ile şube yazışmalarını, mali sekreter ile muhasebe ile ilgili evrakı imza eder. Şubenin bankada bulunan hesabından görevli mali sekreter veya yönetim kurulu üyelerinden birisiyle birlikte çift imzayla para çeker.

ŞUBE SEKRETERİ
Şube başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerini kullanır. Şube bürolarını yönetir. Şube yönetim kurulu gündemini hazırlar.
Şube yönetim kurulu ve şube başkanı tarafından verilen sair görevleri yerine getirir.

ŞUBE TEŞKİLAT SEKRETERİ
-Şubenin il içinde ve ilçelerde teşkilat ve üye çalışmalarını yapar

ŞUBE MALİ SEKRETERİ
Şubenin mali konularındaki işlemlerini tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerine getirir.
-Şubenin mali harcamalarından başkanla beraber sorumludur.
ŞUBE MEVZUAT SEKRETERİ
-Mevzuatla ilgili konulardan sorumludur.
ŞUBE EĞİTİM SEKRETERİ
Şubenin Eğitim çalışmalarından sorumludur.
ŞUBE DIŞ İLİŞKİLER ARAŞTIRMA SEKRETERİ
Şubenin dış ilişkiler ve araştırma çalışmalarından sorumludur.

ŞUBE DENETLEME KURULU

Madde 47- Şube Denetleme Kurulu:
a- Genel Kurul tarafından genel kurula katılan üye veya delegeler arasında seçilen üç asil, üç yedek üyeden teşekkül eder.
b- Şube yönetim kurulunun faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler. Sendika tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimi yapar, hazırlanan raporu şube başkanına verir. Dönem sonu raporunu da şube genel kuruluna sunar.

ŞUBE DİSİPLİN KURULU

Madde 48- Şube Disiplin Kurulu:
Şube genel kurulunca seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket eden sendika üyeleri hakkında soruşturma yapar, ihtar cezası verebilir. Diğer cezai fiiller rapor halinde Genel Merkeze gönderilmek üzere şube başkanına verilir.

BÖLGE BAŞKANLIĞI
Madde 49- Genel Merkez ile işyerleri ve şubeler arasında veya il ve ilçe temsilcilikleri ile diğer organlar arasında koordine ve dayanışmayı sağlamak, Genel Yönetim Kurulunca verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bölgedeki çalışmalarla ilgili olarak yaptığı tespitleri aylık raporlar halinde Genel Yönetim Kuruluna bildirmek üzere, Genel Yönetim Kurulunun kararı ile faaliyet bölgesi yönetim kurulunca belirlenen Bölge Başkanlığı veya Bölge Temsilciliği ihdas edebilir. Bölge Başkanlığı; bölge başkanı, bölge sekreteri, bölge mali sekreteri olmak üzere üç kişiden teşekkül eder. Bölge Temsilciliği bir kişiden oluşur. Bölgelerde yeterli personel ve uzman istihdamı da mümkündür. Bölge Başkanlıkları ve Bölge Temsilcileri yönetim kurulunca çıkartılacak bir yönetmelik dahilinde çalışmalarını yaparlar.

İL VEYA İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ:
Madde 50- Genel Yönetim Kurulunca il ve ilçelerde kurulur. Bu temsilciliklerin kurulabilmesi için o il de veya ilçe de mevcut bir şubenin olmaması veya açılmasının sendika açısından ekonomik olmaması gerekir.
a- Temsilcilikler şubeye bağlı olarak, şube bulunmayan yerlerdeki temsilcilikler genel merkeze bağlı olarak genel merkez organlarının emir ve talimatları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürürler. Seçim ve kurulları yoktur. Kongre yapmazlar.
b- İl temsilcilikleri, başkan, sekreter, mali sekreter, teşkilat sekreteri ve basın ve halkla ilişkiler sekreteri olmak üzere beş kişiden oluşur. İlçe temsilcilikleri başkan, sekreter, mali ve teşkilat sekreterinden oluşur. Bunların atanması genel Teşkilatlanma Sekreterinin teklifi ve Genel Yönetim kurulunun kararıyla olur. Lüzumu halinde atamalardaki usuller izlenerek görevden alınırlar ve bağlı oldukları organların emir ve talimatları doğrultusunda bir dönem için faaliyetlerini sürdürürler. Genel Merkezin direktifleri doğrultusunda çalışırlar.
c- Görevden alınmaları veya atanmaları Genel Yönetim Kurulunca Yapılır.

İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ

Madde 51- İşyeri sendika temsilcileri:
a- Bağlı oldukları sendika organlarının teklifi ile tayin edilirler.
b- İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde liste halinde ilan edilir. İşyerindeki kamu görevlisi sayısı
20-100 ise en çok bir,
101-500 ise en çok iki,
501-1000 ise en çok üç,
1001-2000 ise en çok beş,
2000 den fazla ise en çok yedi kişiden oluşur.
Bunlardan birisi baş temsilci seçilir. Temsilcilerin, işyerinde ilan edildiği tarihten itibaren 6 gün içinde üyelerin ¼'ünün itiraz etmemeleri halinde görevleri kesinleşir.
c- Görev esnasında üyelerin 1/3'ünün veya yönetim kurulunun 2/3'ünün kararıyla güven talebinde bulunabilirler. İşyeri üyelerinin salt çoğunluğunun güven vermemesi halinde temsilcilerin görevleri sona erer.
d- Şube yönetim kurulu veya görev mahallinde çalışan üyelerin 1/3'ünün teklifi ve genel yönetim kurulu kararı ile temsilciler, müddetinden evvel de görevden alınabilirler.

İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 52- İşyeri sendika temsilcilerinin görev ve yetkileri:
a- Sendika üst organları ile sendika işyeri kurulları ve üyeleri arasındaki ilişkiyi koordine etmek ve bunların düzenli yürütülmesini sağlamak,
b- Ayda bir kez toplanarak işyeri problemlerini görüşmek, bu konuda yetkili organlara tekliflerde bulunmak,
c- Üyelerden gelen şikayet ve önerileri çözmeye çalışmak, çözemediklerini ilgili organlara bildirmek,
d- Yasalar ve toplu iş görüşmeleri ile kendilerine verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
SENDİKA PERSONELİ
Madde 53- Bu konudaki düzenleme, çıkarılacak yönetmelikle yapılır.

SENDİKANIN GELİR VE GİDERLERİ

Madde 54- Sendikanın gelirleri:
a- Üyelerden alınan aidatlar,
b- Faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
c- Eğlence, müsamere ve konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
d- Bağışlar,
e- Mal varlığı gelirleridir.

SENDİKA AİDATI
Madde 55- Sendika üyelik aidatı 15. Derecenin 1. Kademesinden aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının binde beşinden az, otuzda birinden fazla olmamak üzere Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

SENDİKANIN GİDERLERİ

Madde 56- Sendika; üyeleri ile çalıştırdığı kişiler dahil hiç kimseye borç veremez. Sendika envanter defterine kaydedilen ve demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme hakkında gider olarak işlem yapamaz.

Sendika;

a- Amaçları ve faaliyetleri dışında harcama ve bağışta bulunamaz.
b- Gelirlerinin %10'nu üyelerinin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanır.
c- Genel Merkez Yönetim Kurulana Seçilen Üyelerin Alacakları Maaş en yüksek Devlet Memuru maaşını geçemez, geçici veya daimi olarak istihdam edilecek personele verilen huzur hakları, harcırahlar, ödenekler, yolluk ve tazminat giderleri
d- İl ve İlçelerde açılan şube ve büro masrafları,
e- Genel Yönetim Kurulu kararı ile izine ayrılan Şube yönetim Kurul üyelerinin huzur hakları,
f- Harcırahlar, ödenekler, yolluk ve tazminat giderleri,
g- Yardımlaşma sandığı giderleri
h- Üyesi bulunduğu yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlara ödenen aidat giderleri
i- Tüzük ve mevzuata uygun diğer giderler.
j- Zorunlu giderler için Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgisi dahilinde sendika kasasında azami en düşük üyelik aidatının ikiyüz katı kadar nakit mevcudu bulundurabilir.
k- Genel Yönetim Kurulu bu konularda harcama yapmak üzere Genel Kuruldan yetki alır.

SENDİKANIN TUTACAĞI DEFTERLER

Madde 57- Sendika aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutmak ve fişleri düzenlemek zorundadır.
1- Üye kayıt fişleri ve defterleri ile çıkış bildirimi,
2- Genel Kurul, Yönetim kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılmasına mahsus karar defteri,
3- Gelen evrakın tarih ve numara sırasıyla kaydedileceği gelen ve giden evrak defteri ile zimmet defteri, ayrıca seyahatlerde Genel Yönetim kurulu üyelerince kullanılan geçici evrak defteri,
4- Gelen evrakın aslı ile giden evrak suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,
5- Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,
6- Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defterleri ile giden evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar.
- Yukarıda yazılı defterler her olağan genel kurulu izleyen on beş gün içinde notere tasdik ettirilir.
- Sendika, tutmakla yükümlü olduğu defterler ve kayıtlar dışında yardımcı defterlerde tutabilir.
- Sendika; defterler ve bunların bilgilerini ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak on yıl süre ile saklamak zorundadır.

HUZUR HAKLARI, HARCIRAHLAR VE ÜCRETLER

Madde 58- Sendika genel kurul toplantısına iştirak eden delegeler ile bölge toplantılarına iştirak eden genel merkez ve şube zorunlu organlarında görev yapan üyelerin yol masrafları ve yollukları sendika tarafından ödenir. Şube Yönetim Kurul asil üyelerinin huzur hakkı alıp alamayacaklarını, alacaklarsa bunun miktarını Genel Yönetim Kurulu belirler.
 
BİRLEŞEMEYECEK GÖREVLER

Madde 59- Sendika Şubesinin zorunlu organlarından herhangi birine seçilen üye Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerinden herhangi birine aday olur ve seçilirse yeni görevine başladığı zaman eski görevinden müstafi addolunur. İşbu durumda Şube Yönetim Kurulu yedek yönetim kurulu üyelerinden en çok oyu alan üyeyi asil üyeye sırasıyla davet ederek kendi aralarında yeniden bir görev taksimi yaparlar ve şube genel kurul tarihine kadar görevlerini bu şekilde idame ettirirler.

KONFEDERASYON VE ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİK

Madde 60- Sendika ancak bir konfederasyona üye olabilir. Üyelik veya ayrılma Genel Kurul Kararı ile alınır.

Madde 61- Amaçlarına uygun uluslararası kuruluşlara üye olabilir, ilgili kuruluşlara temsilci gönderebilir.
Madde 62- Sendika; üyesi olduğu veya üyelikten ayrıldığı Konfederasyon veya uluslararası kuruluşları, üye olduğu veya üyelikten ayrıldığı tarihi izleyen onbeş gün içinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. Üyelik bildirimine, üye olunan kuruluş tüzüğünün bir örneği de eklenir.

SENDİKANIN FESİH, İNFİSAH VE KAPATILMA HALİ

MADDE : 63-
a) Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılması durumunda mal varlığı genel kurul kararı ile belirlenen yere aktarılır. Genel Kurulun toplanamaması halinde bağlı bulunduğu konfederasyona aktarılır.

b) Başka bir sendika ile birleşme durumunda, bütün hak, borç, yetki ve menfaatler birleşme sonucu meydana gelen yeni tüzel kişiliğe kendiliğinden geçer.

c) Sendikanın mahkeme kararıyla kapatılması durumunda tasfiye neticesinde kalacak paralar, sendikanın bağlı bulunduğu konfederasyon hesabına yatırılır ve maledilir.

DEMİRBAŞLARIN ALIMI, SATIMI VE DÜŞÜMÜ

MADDE: 64- Demirbaşların alımı, satımı ve düşümü en büyük banknottan daha fazla değere sahip demirbaşlar için kurulacak en az üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Her tür bakım, onarım, tadilat vb. bu komisyonun sorumluluğunda yapılır.
Bu komisyon, genel yönetim kurulu kararı ile oluşturulur.

Bu tüzük www.diyanet-sen.org.tr  adresinden alıntı yapılmıştır.

 
  DİYANET-SEN KÜTAHYA ŞUBESİ <----------> Bugüne kadar Sayfamızda 29289 ziyaretçi (46064 klik) vardı. <----------> TEŞEKKÜRLER SENDİKACILIK BİZİM İŞİMİZ--ÇÜNKÜ DİYANET-SEN; SENDİKACILIKTA BİR MARKADIR.

 
 
DİYANET-SEN KÜTAHYA ŞUBESİ ADRES: ALİPAŞA MAHALLESİ, UYGUN SOKAK. KOCAİSMAİLOĞLU APARTMANI. ( DOMANİÇLER PETROLÜ ARKASI ) KÜTAHYA - TELEFON-FAX: 0274 223 63 03
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol